POJAM INDIREKTNE ŽRTVE U JURISPRUDENCIJI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

  • Marko Novaković
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za međunarodnu politiku i privredu
Ključne reči: indirektna žrtva; direktna žrtva; Evropski sud za ljudska prava; Kurt vs.Turska, Samles vs. Španija; Ekle vs.Nemačka

Apstrakt

Jedan od kriterijuma za prihvatanje žalbe Evropskom sudu za ljudska prava je status žrtve. Taj koncept žrtve je međutim mnogo komplikovaniji nego što izgleda. Sud u Strazburu je kroz svoju praksu razvio poseban pojam žrtve. Ponekad se može u tom smislu napraviti izvesna konfuzija između pojmova direktne i indirektne žrtve. Ovaj članak ukazuje na probleme u definisanju ovih pojmova.

Objavljeno
2011-04-30
Sekcija
Pregledni naučni rad