Etičnost publikovanja

Razrešavanje neetičkih postupaka

Svaki pojedinac ili institucija mogu u bilo kom trenutku glavnom i odgovornom uredniku i/ili uredništvu da prijave saznanja o kršenju etičkih standarda i drugim nepravilnostima, uz obavezu da o tome dostave verodostojne informacije/dokaze radi pokretanja istrage.

Postupak provere iznetih tvrdnji i dokaza odvija se na sledeći način:

  • glavni i odgovorni urednik donosi odluku o da se ispita tačnost navoda u prijavi i daje priliku osumnjičenim za kršenje etičkih standarda da odgovori na te navode.
  • Tokom tog postupka svi dokazi se smatraju poverljivim materijalom i predočavaju samo onim licima koja su direktno obuhvaćena slučajem.
  • Ako se utvrdi da je zaista došlo do nepravilnosti, ocenjuje se da li je reč o manjem prekršaju ili grubom kršenju etičkih standarda.

Manje greške u rukopisu, koje se mogu okarakterisati kao povrede etike publikovanja, ali ne dovode u pitanje integritet rada (na primer, nerazumevanje ili pogrešna primena publicističkih standarda), ispravljaju se u direktnoj komunikaciji sa autorima i recenzentima. bez uključivanja trećih lica, na jedan od sledećih načina: upućivanjem pisma upozorenja autoru i/ili recenzentima, objavljivanjem ispravke rada (na primer, ako uredno citirani rad u tekstu nije sadržan u spisku referenci), objavljivanjem greške (erratum) do koje je došlo propustom uredništva.

Ako se naknadnom proverom već objavljenog rukopisa utvrdi da sadrži neistinite podatke ili druge važne nedostatke koji su posledica grubog kršenja etičkih standarda, a nisu uočeni pri recenziranju (da je rad prethodno objavljen u celini ili pretežnim delom, plagijerizam, falsifikovanje rezultata istraživanja, manipulativno citiranje i slično), redakcija mož primenitie sledeće mere: opisati slučaj u objavljenom uvodniku ili saopštenju, službeno obavestiti organizaciju u kojoj je zaposlen autor ili recenzent, povući objavljeni rad u skladu sa prihvaćenom politikom povlačenja, zabraniti objavljivanje u časopisu na određeni vremenski period i prijaviti slučaj nadležnim organizacijama i regulatornim telima radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti. Navedene mere se mogu primenjivati pojedinačno ili istovremeno. U procesu razrešavanja etički spornog slučaja po potrebi se konsultuju relevantne ekspertske organizacije, tela ili pojedinci.

Prilikom razrešavanja etički spornih postupaka uredništvo se rukovodi smernicama i Komiteta za etiku publikovanja (COPE), koji su već prihvaćeni u okviru korisničkog sistema ASSESTANT.

 

Sprečavanje plagijarizma

Časopis Strani pravni život ne objavljuje plagirane radove. Uredništvo polazi od stava da je plagiranje, odnosno preuzimanje tuđih ideja, reči ili drugih oblika kreativnog doprinosa i njihovo predstavljanje kao svojih, grubo kršenje naučne i izdavačke etike. Plagiranje može da uključuje i kršenje autorskih prava, što je zakonom kažnjivo.

Plagiranjem se smatra: doslovno (reč po reč) ili gotovo doslovno preuzimanje ili smišljeno, radi prikrivanja izvora, parafraziranje delova tekstova drugih autora bez jasnog naznačavanja izvora, na način opisan pod Odgovornosti autora; kopiranje jednačina, podataka ili tabela iz drugih dokumenata bez pravilnog naznačavanja izvora i/ili bez dozvole izvornog autora ili nosioca autorskog prava.

Radi zaštite integriteta časopisa, redakcija koristi rezultate provere originalnosti naučnih radova (iThenticate). Rukopis u kome se utvrde jasne indicije plagijarizma biće automatski odbijen. U slučaju da se plagijarizam otkrije u već objavljenom radu, rad će biti opozvan (povučen) u skladu sa procedurom opisanom pod Politika povlačenja.

 
Politika povlačenja

U slučaju kršenja prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili samih autora, objavljivanja istog rukopisa u više časopisa, lažnog autorstva, plagijata, manipulacije podacima u cilju prevare ili bilo koje druge zloupotrebe, objavljeni rad se mora opozvati.

Rad se može opozvati i zato da bi se ispravile ozbiljne i brojne omaške koje nije moguće obuhvatiti objavljivanjem ispravke. Opoziv objavljuje uredništvo, autor(i) ili obe strane sporazumno.

Opoziv ima oblik zasebnog rada koji se prikazuje u sadržaju sveske i urednički klasifikuje kao Opoziv ili Retrakcija. U SCIndeksu kao matičnoj bazi punog teksta uspostavlja se dvosmerna veza (HTML link) između originalnog rada i retrakcije. Originalni rad se i dalje čuva u neizmenjenom obliku, s tim da se vodenim žigom na PDF dokumentu na svakoj stranici označava da je članak povučen.

Opozivi se publikuju prema zahtevima COPE-a razrađenim od strane CEON-a kao izdavača baze u kojoj se časopis primarno indeksira.