Za recenzente

Postupak recenziranja u časopisu Strani pravni život sprovodi se putem onlajn platforme za elektronsko uređivanje časopoisa  (https://aseestant.ceon.rs/index.php/spz). Recenzenti će primiti mejl od redakcije sa upitom za izradu recenzije.

Primljeni rukopisi podležu dvostrukoj anonimnoj recenziji (recenzentu nije poznat identitet autora, niti je autoru poznat identitet recenzenta). Cilj recenzije je da se glavnom i odgovornom uredniku pomogne u odlučivanju da li da objavi rukopis, a u komunikaciji sa autorima, recenzija im može pomoći da poboljšaju kvalitet rukopisa.

Da bi ste izvršili recenziju, potrebno je da ispunite elektronski obrazac koji sadrži deset pitanja u kojima se bira jedan od ponuđenih odgovora. Ocena se daje odabirom ocene iz padajućeg menija (vrednovanje na skali od 5 do 1). Dodatni komentar, sugestija, zapažanje unose se ispod svakog od postavljenih pitanja (posebno nam je značajan u slučaju kada dajete sugestije za promenu rukopisa ili ukazujete na nedostatke rada koji ne zadovoljava uslove da bude objavljen).

Recenzent takođe može da dâ sugestije autoru u samom tekstu rada koristeći opciju Track Changes i komentare, uz uslov da ih koristi na način koji će osigurati da njegov identitet ostane skriven za autora/autore. U slučaju da se opredeli za ovu opciju, recenzent nakon pregleda rada, prilaže dokument sa komentarima prilikom izrade recenzije (opcija „Recenzentske datoteke“).

Način ocenjivanja

5 = veoma dobro, 4= dobro, 3= postoje manji (lako otklonjivi) nedostaci, 2= postoje suštinski nedostaci koji zahtevaju temeljnu preradu rukopisa, 1= rukopis uopšte ne zadovoljava standarde za objavljivanje.

SMERNICE ZA RECENZENTE

Recenzenti su dužni blagovremeno, lege artis i nepristrasno ocene naučni ili stručni kvalitet rukopisa, vodeći računa o njegovoj originalnosti i ostvarenom naučnom doprinosu. Recenzenti moraju poštovati poverljivost dokumenta koji prime na recenziranje i ne smeju koristiti podatke i ideje koje saznaju iz takvog rada. Recenzenti procenjuju da li su radovi usklađeni sa tematikom časopisa, značaj istraživane teme i primenjenih metoda, originalnost i naučnu relevantnost podataka iznetih u rukopisu, stil izlaganja i opremljenost teksta naučnim aparatom. Prilikom recenziranja koristi se utvrđeni elektronski obrazac recenzije kojim su obuhvaćene svi najznačajniji aspekti ocene rada sa opštom ocenom i zaključnom preporukom. Ocena recenzenta o kvalitetu rada mora biti jasna, zasnovana na argumentima. Od recenzenata se očekuje da svojim sugestijama unaprede kvalitet rukopisa. Ako ocene da rad zaslužuje objavljivanje uz izmene, dužni su da preciziraju način na koji to može da se ostvari. Obavezni su i da naknadno pregledaju rad koji je izmenjen prema njihovim zahtevima.

Recenzent ne sme biti u sukobu interesa sa autorima ili naručiocem istraživanja. O toj okolnosti recenzent je dužan pravovremeno da obavesti glavnog i odgovornog urednika. Recenzent ne sme da prihvati na recenziju radove izvan oblasti za koju se smatra da je merodavan.

Recenzenti treba da upozore glavnog i odgovornog urednika ako dođu do saznanja ili osnovano posumnjaju da je autor povredio etičke standarde. Recenzenti treba da prepoznaju relevantne izvore koji u radu nisu uzeti u obzir i da upozore glavnog i odgovornog urednika na znatne sličnosti između razmatranog rukopisa i bilo kog drugog objavljenog rada ili rukopisa koji je u postupku recenzije u nekom drugom časopisu, ako im je to poznato. Recenzenti takođe treba da upozore urednika da je isti rukopis ponuđen za objavljivanje drugom časopisu, ako im je to poznato. Oni treba da prepoznaju relevantne izvore koji u radu nisu uzeti u obzir i da preporuče citiranje određenih referenci, ali ne i da zahtevaju citiranje radova objavljenih u časopisu Strani pravni život ili svojih radova, ako za to ne postoji naučno opravdanje.

Rukopisi koji su poslati recenzentu moraju se smatrati poverljivim dokumentima. Recenzenti ne smeju da koriste neobjavljeni materijal iz rukopisa koje recenziraju za svoja istraživanja bez izričite pisane dozvole autora. Podaci i ideje iznete u rukopisima primljenim na recenziranje su poverljive prirode i ne smeju se koristiti za sticanje lične koristi.

Nakon što je recenzent pročitao rad i ocenio ga, potrebno je da donese preporuku za urednika u pogledu objavljivanja rada. Recenzent može da učini sledeće predloge:

  • Objaviti bez izmena – ako je rukopis prikladan za objavljivanje u datom obliku.
  • Objaviti uz predložene izmene – saglasnost za objavljivanje uslovljena određenim izmenama u radu.
  • Izmeniti i vratiti na ponovnu recenziju – rad zahteva temeljnu reviziju i rekonstrukciju.
  • Rukopis nije za objavljivanje – ne postoji minimum elemenata u radu koji se mogu iskoristiti.