Politika otvorenog pristupa

Strani pravni život je časopis koji se objavljuje u otvorenom pristupu (Open Access Journal). Svi radovi mogu da se preuzmu besplatno. Objavljeni članci distribuiraju se u skladu sa licencom  Creative Commons Atribution 4.0 International (CC BY)

Strani pravni život podržava  zeleni otvoreni pristup (Green OA) - prihvaćena verzija rada se deponuje u repozitorijum čime postaje slobodno dostupna svima.

Da bi se obezbedila razmena znanja i slobodna dostupnost rezultata uporednih istraživanja, časopis Strani pravni život izdaje se u izdavačkom modelu otvorenog pristupa, tako da je sadržaj časopisa korisnicima besplatno dostupan. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju puni tekst članaka, kao i da uspostavljaju HTML linkove ka njima, bez obaveze da za to traže saglasnost autora ili izdavača.

Pravo da sadržaj koriste bez pisane saglasnosti ne oslobađa korisnike obaveze da citiraju sadržaj časopisa na način opisan pod naslovom Licenciranje.

Časopis ne naplaćuje autorima naknadu za objavljivanje radova (APC).