POLOŽAJ ARBITRA U ARBITRAŽNOM POSTUPKU – KOMPARATIVNOPRAVNI PREGLED

  • Marijana Dukić-Mijatović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu
Ključne reči: harmonizacija, arbitraže, arbitražni sporazum, arbitražni postupak, Arbitar

Apstrakt

U ovom radu autor ukazuje na značaj kvalitetnog arbitražnog suđenja, na koju činjenicu svakako utiče ličnost samih arbitara. Ovim radom autor vrši komparativno pravni pregled rešenja svetskih zakonodavaca u oblasti imenovanja arbitara, njihovih karakteristika, ovlašćenja i ograničenja u arbitriranju, te ukazuje u kom pravcu bi bilo nužno izvršiti harmonizaciju domaćeg zakonodavstva, imajući u vidu aktuelne svetske standarde postavljene u oblasti arbitražnog prava. Donošenjem modernog zakona, kao što je Zakon o arbitražama, kao i ratifikovanjem i implementiranjem najznačajnijih svetskih konvencija iz ove oblasti stvorili su se preduslovi za kvalitetnije arbitražno suđenje kod nas, što vodi postizanju većeg stepena pravne sigurnosti. Kvaliteti Zakona o arbitraži, sa aspekta teme ovog rada položaja arbitra u arbitražnom postupku svakako su kako direktna implementacija rešenja najznačajnijih svetskih konvencija, tako i harmonizacija sa aktuelnim svetskim standardima postavljenim u ovoj oblasti. Autor zaključuje da je nužno nastaviti sa harmonizacijom domaćeg zakonodavstva, po ugledu na države sa bogatom arbitražnom tradicijom, jer je kvalitet arbitražnih odluka u direktnoj uzročnoj vezi sa ličnošću izabranih arbitara i njihovim položajem u arbitražnom postupku.

Objavljeno
2011-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad