IZAZOVI PROCESA ZAPOŠLJAVANJA U DRŽAVNOJ SLUŽBI U BIH – PRAVNI I SOCIOLOŠKI ASPEKT

  • Aleksandra Rabrenović, PhD Naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: zapošljavanje, državna služba/uprava, izazovi

Apstrakt

Cilj rada je da identifkuje izazove sa kojima se različiti nivoi vlasti u BiH suočavaju u procesu zapošljavanja državnih službenika. Nakon analize evropskih standarda u oblasti zapošljavanja u državnoj upravi, autor analizira pravni okvir različitih faza procesa zapošljavanja u državnoj službi u BiH i osnovne probleme koji se javljaju u praksi. Autor zaključuje da se, i pored solidnog pravnog okvira, proces zapošljavanja u strukturama državne službe u BiH nalazi pred značajnim izazovima. Od početka ekonomske krize politički pritisci za zapošljavanje na osnovu partijskih veza umesto profesionalnih sposobnosti sve su prisutniji i snažniji, što je nesumnjivo i posledica efekata ekonomske krize koja je desetkovala zapošljavanje u privatnom sektoru i kandidatima sa tržišta rada ostavila mali prostor za traženje posla. U toku analize, kao i u poslednjem delu rada autor predlaže sistemska poboljšanja pravnog okvira procesa zapošljavanja koja bi u srednjem i dugom roku mogla da unaprede trenutnu situaciju u ovoj važnoj i osetljivoj oblasti.

Objavljeno
2015-04-30
Kako citirati
Rabrenović, A. (2015) IZAZOVI PROCESA ZAPOŠLJAVANJA U DRŽAVNOJ SLUŽBI U BIH – PRAVNI I SOCIOLOŠKI ASPEKT, Strani pravni život, 59(2), стр. 117-130. Available at: http://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/182 (приступљено: 5 Децембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad