SUZBIJANJE ZLOUPOTREBE DEČIJEG RADA – KRATAK PREGLED MEĐUNARODNIH STANDARDA

  • Mario Reljanović, PhD Vanredni profesor, Institut za uporedno pravo u Beogradu
Ključne reči: dečiji rad, zloupotreba dečijeg rada, sistem nadzora nad dečijim radom, inspekcija rada, standardi MOR, međusektorska saradnja, eksploatacija dece

Apstrakt

Pojam zloupotrebe dečijeg rada detaljno je uređen relevantnim međunarodnim instrumentima i može se reći da je njegova sadržina u teorijskom smislu neupitna. U praksi se međutim javljaju različiti problemi o tome kako načiniti razliku između dozvoljenog dečijeg rada i nedozvoljene zloupotrebe dečijeg rada. Seksualna eksploatacija dece, kao i trgovina decom radi dalje eksploatacije, još uvek predstavljaju realnost u mnogim državama sveta, iako su označeni kao najgori oblici zlostavljanja dece i inkriminisani kao krivična dela. Dalje, veliki udeo zloupotrebe dečijeg rada sreće se u poljoprivredi i radu u okviru domaćinstva – ovo su oblici koje je veoma teško primetiti, a u nekim kulturama i tradicijama su praktično dozvoljeni bez obzira na postojeće formalnopravne zabrane. Takođe, postoje razičite strategije kojima države pristupaju problemu zloupotrebe dečijeg rada. Cilj istraživanja je da pokaže da je teorijski okvir sadržine pojma zloupotrebe dečijeg rada nesporan i da omogućava jasno razlikovanje dozvoljenog dečijeg rada od zloupotrebe dečijeg rada. Takođe, kroz analizu sadržine i domašaja osnovnih pravnih instituta može se zaključiti kako bi jedan efektivan sistem zaštite dece od radne eksploatacije i drugih oblika nezakonitog angažovanja, potencijalno mogao da izgleda.

Reference

Report on the Consultation on Child Abuse Prevention, http://apps.who.int/iris/handle/10665/65900.

Overview of Child Labour Monitoring, ILO, Geneva 2005.

Guidelines for Developing Child Labour Monitoring Processes, ILO, Geneva 2005.

Legal sources

Convention no. 182 on the worst forms of child labour, FRY Official Gazette – International Treaties, no. 2/2003.

Convention no. 138 concerning minimum age for admission to employment, SFRY Official Gazette – International Treaties, no. 14/82.

Convention on the rights of the child, SFRY Official Gazette – International Treaties, no. 15/90 and FRY Official Gazette – International Treaties, nos. 4/96 and 2/97.

Council Directive 94/33/ЕC on the protection of young people at work of 22.06.1994, EU Official Journal no. L216/12.

Regulation on determining hazardous work for children, Official Gazette of RS, no. 53/2017.

Law on inspection oversight, Official Gazette of RS, nos. 36/2015 and 44/2018 – other law.

Law on dual education, Official Gazette of RS, no. 101/2017.

Objavljeno
2019-03-28
Sekcija
Pregledni naučni rad