FRANCUSKI RAUNSKI SUD – TRADICIONALNI UVAR DRŽAVNE KASE

  • Aleksandra Rabrenović, PhD Institut za uporedno pravo
Ključne reči: Francuski Raunski sud, eksterna kontrola budžeta, francuski Parlament

Apstrakt

Rad analizira organizacionu strukturu i funkcije francuskog Raunskog suda (Cour des Comptes), kao jednu od najprestižnijih državnih institucija Francuske. Francuski raunski sud odlikuje se visokim stepenom nezavisnosti i profesionalizma u vršenju eskterne revizije budžetskih sredstava, koji su utemeljeni u dobro postavljenom Ustavnom i zakonodavnom ure enju nadležnosti Raunskog suda. Tokom svog dvovekovnog postojanja, Raunski sud u skladu sa svojom tradicijom nije služio ni izvršnoj ni zakonodavnoj vlasti, nego samo ”narodu”. Me utim, krajem XX i poetkom XXI veka ulažu se napori za povezivanjem rada Raunskog suda sa aktivnostima odborima francuskog parlamenta, kako bi se poboljšala implementacija preporuka suda i osnažila demokratska kontrola trošenja budžetskih sredstava. Zbog toga se u radu pored tradicionalnih funkcija Raunskog suda, kao što su su enje o pravilnosti finansijskih izveštaja i revizija svrsishodnosti finansijskog poslovanja, posebno analizira i nova uloga Raunskog suda kao potencijalnog pomoćnika parlamenta.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad