PRAVO ZAPOSLENOG NA PRIVATNOST: GDJE JE GRANICA POSLODAVČEVOG PRAVA DA NADZIRE KOMUNIKACIJU ZAPOSLENIH

  • Milica R. Kovač Orlandić, PhD Pravni fakultet, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora

Apstrakt

Pravo na privatnost spada u red osnovnih ljudskih prava kojima se štiti psihički i fizički integritet i dostojanstvo čovjeka. Premda je ovo pravo najprije priznato pojedincu u odnosu na državu, pozitivan trend razvoja ljudskih prava doprinio je snažnoj afirmaciji ljudskih prava na radnom mjestu, a time i uvjerenju da se zaposleni dolaskom na posao ne odriče svoje privatnosti, te da u tom smislu uživa zaštitu privatnog života u odnosu na poslodavca. Međutim, pravo na privatnost kao i svako drugo pravo može se, pod određenim uslovima ograničiti, s tim da se ispunjenost ovih uslova cijeni u svakom konkretnom slučaju.

U radu se zaključuje da je mogućnost ograničenja ovog prava na radnom mjestu omeđena principima legitimnosti, srazmjernosti i transparentnosti. Najizazovnije pitanje ograničenja prava privatnosti na radnom mjestu tiče se primjene principa srazmjernosti, budući da određivanje srazmjere zavisi od okolnosti slučaja i važnosti poslodavčevog interesa, ali i od toga u kojoj mjeri je mogućnost ograničenja prava na privatnost bila unaprijed poznata zaposlenom. Pitanje opravdanosti ograničenja prava na privatnost postaje naročito složeno u uslovima u kojima poslodavac nastoji da u cjelini kontroliše ponašanje zaposlenog na radnom mjestu, a što uključuje i nadozor nad komunikacijom zaposlenog.

Bez obzira na raznolikost slučajeva koji se javljaju u praksi i na različite stavove u pogledu mogućnosti poslodavca da nadzire komunikaciju zaposlenog, zaključuje se da poštovanje principa legitimnosti, srazmjernosti i transparentnosti, i u ovom slučaju, predstavlja uslov ograničenja prava na privatni život zaposlenog. Kao posebno važna javlja se dosljedna primjena principa transparentnosti koji, uopšteno govoreći, podrazumijeva obavezu poslodavca da u svakom konktretnom slučaju prethodno upozori zaposlenog o nadzoru koji se sprovodi, njegovoj prirodi, trajanju i obimu.

Reference

Blanpain, R. 1995. Employee privacy issues: Belgian report. Comparative Labour Law & Policy Journal, 17, pp. 38-44.

Danilović, J. 2017. Pravo na privatnost zaposlenih. Anali pravnog fakulteta u Beogradu, 2, pp. 162-182.

Davidov, G. 2012. The principle of proportionality in labour law and its impact on precarious workers. Comparative Labour Law & Policy Journal, 34, pp.63-80.

Ditertr, Ž. 2006. Izvodi znajznačajnijih odluka Evropskog suda za ljudska prava. Beograd: JP Službeni glasnik.

Gomien, D. 2007. Evropska konvencija o ljudskim pravima-priručnik. Zadar: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Guerin, L. 2011. Employment law: The Essential HR Desk Reference. Berkeley: Nolo. International Labour Organisation. 1993. Conditions of work digest, Workers' privacy Part II: Monitoring and surveillance in the workplace, 12 (1). Geneva: International Labour Office.

International Labour Organisation. 1997. Protection of worker`s personal data, An ILO code of practice. Geneva: International Labour Office.

Kovačević, Lj. 2013. Pravna subordinacija u random odnosu njene granice. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Baogradu.

Krstić, I. 2006. Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života - član 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Beograd: Beogradska inicijativa za ljudska prava.

Lubarda, B. 2012. Radno pravo – rasprava o dostojanstvu na radu i socijalnom dijalogu. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Paunović, M., Krivokapić, B. & Krstić, I. 2013. Međunarodna ljudska prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Baogradu.

Palm, E. 2009. Privacy expectations at work—what is reasonable and why? Ethical Theory & Moral Practice, 12, pp. 201-215.

Ray, J.E & Rojot, J. 1995. Worker privacy in France. Comparative Labour Law & Policy Journal, 17, pp. 61-74.

Reinhard, H.J. 2002. Information technology and workers' privacy: The German Law. Comparative Labour Law & Policy Journal, 23, pp. 377-397.

Reljanović, M. 2020. Zaštita podataka o ličnosti u radnom odnos. U: Andović, S., Prlja, D. & Diligenski, A. (ur.), Zaštita podataka o ličnosti u Srbiji. Beograd: Institut za uporedno pravo, pp. 61-91.

Rid, K. 2007. Evropska konvencija o ljudskim pravima. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava.

Stojković-Zlatanović, S. & Lazarević, B. 2017. Poverljivost podataka o ličnosti – implikacije na položaj zaposlenih sa stanovišta sudske prakse. Pravo i privreda, 4-6, pp. 702-714.

Vigneau, C. 2000a. Information technology and worker’s privacy: Regulatory techniques. Comparative Labour Law & Policy Journal, 23, pp. 505-516.

Vigneau, C. 2000b. Information technology and workers’ privacy: a comparative study: Part II: Nacional studies: information technology and workers’ privacy: The French law. Comparative Labour Law & Policy Journal, 23, pp. 351-375.

Stanković, O., Perović, S. & Trajković M. (ur.), 1978. Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada. Beograd: Službeni glasnik SFRJ.

Weiss, M. & Geck, B. 1995. Worker privacy in Germany. Comparative Labour Law & Policy Journal, 17, pp. 75-90.

Website references

Council of Europe. 2015. Internet: case-law of the European Court of Human Right. Strasbourg: ECHR/Research Divisions. Available at: https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_internet_ENG.pdf, (15.11.2020).

Hendrickx, F. 2002. Protection of workers’ personal data in the European Union: general issues and sensitive data. University of Leuven, University of Tilburg. Available at: https://www.academia.edu/9971640/Protection_of_workers_personal_data_in_the_European_Union,, (10.11.2020).

Legal sources and case law

Council of Europe. 1950. ETS No.005. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights), available at: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005.

Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), Official Journal of the European Union, 2016/L119.

Airey v. Ireland, no. 6289/73, Judgment of ECHR, 9 October 1979. Series A no 32, (1979) 2 EHRR 305, [1979] ECHR 3.

Bărbulescu v. Romania, no. 61496/08, Judgment of ECHR, 5 September 2017. Available at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177082, (15. 5. 2020).

Botta v. Italy, no. 21439/93, Judgment of ECHR, 24 February 1998. Available at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58140, (15. 5. 2020).

Copland v. The United Kingdom, no. 62617/00, Judgment of ECHR, 3 April 2007. Available at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79996, (15. 5. 2020).

Niemietz v. Germany, no. 13710/88/01, Judgment of ECHR, 16 December 1992. Available at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57887, (15. 5. 2020).

Nikon case. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 octobre 2001, 99-42.942.

Rees v. The United Kingdom, no. 9532/81, Judgment of ECHR, 17 October 1986, available at http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-57564, (15. 5. 2020).

Partly Dissenting Opinion of Judge Pinto De Albuquerque, Bărbulescu v. Romania, no. 61496/08, Judgment of ECHR, 12 January 2016.

Objavljeno
2021-01-24
Sekcija
Originalni naučni rad