PROBLEMI SISTEMATIKE KRIVINIH DELA PROTIV PRIVREDE U REPUBLIKAMA BIVŠE JUGOSLAVIJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA SRBIJU

  • Nataša Tanjević, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
Ključne reči: High School for Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade

Apstrakt

U radu će biti prikazan nain na koji su republike bivše Socijalistike Federativne Republike Jugoslavije rešile pitanje sistematizacije krivinih dela protiv privrede u svojim nacionalnim zakonodavstvima. Za iskustva republika bivše Jugoslavije opredelili smo se iz razloga što su u pitanju zemlje koje su u zajednikoj prošlosti poivale na samoupravnom socijalizmu, sa delegatskim sistemom predstavljanja, planskoj privredi i specifinom sistemu radnikog samoupravljanja. Stoga je nesporna celishodnost uporednog pristupa u analizi prilagođavanja ovih zemalja na novi društveno ekonomski sistem. U tom pogledu videćemo da u njihovim nacionalnim zakonodavstvima postoje određene razlike u broju i vrsti krivinih dela koja su svrstana u grupu krivinih dela protiv privrede, i uporediti ova rešenja sa onima koja postoje u našem krivinom zakonodavstvu.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Tanjević, N. (2012) PROBLEMI SISTEMATIKE KRIVINIH DELA PROTIV PRIVREDE U REPUBLIKAMA BIVŠE JUGOSLAVIJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA SRBIJU, Strani pravni život, 56(3), стр. 423-438. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/366 (приступљено: 8 Децембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad