UPRAVLJANJE PRIRODNIM I NUKLEARNIM KATASTROFAMA: PRAVNI I ETIČKI PRISTUP

  • Vesna Klajn Tatić, PhD Naučni savetnik u Intitutu društvenih nauka u Beogradu; mail: vklajn@idn.org.rs
Ključne reči: katastrofa, predviđanje i spremnost, hitan odgovor, medicinsko upravljanje, obeštećenje

Apstrakt

Cilj ovog rada je da osvetle neka od glavnih pitanja koja nastaju u vezi sa prirodnim i nuklearnim katastrofama. U tom kontekstu, posebno se razmatraju tri glavne faze u upravljanju katastrofama: predviđanje i spremnost na katastrofu; hitan odgovor na katastrofu; medicinsko upravljanje i podrška kao deo hitnog odgovora na katastrofu i obeštećenje žrtava katastrofe, i to kako sa stanovišta pravne teorije, tako i sa gledišta međunarodnih pravnih instrumenata.

Objavljeno
2016-01-31
Kako citirati
Klajn Tatić, V. (2016) UPRAVLJANJE PRIRODNIM I NUKLEARNIM KATASTROFAMA: PRAVNI I ETIČKI PRISTUP, Strani pravni život, 60(1), стр. 45-59. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/127 (приступљено: 27 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad