ORGANIZACIJA LOKALNE SAMOUPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI

  • Nevenko Vranješ, PhD Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
Ključne reči: decentralizacija, lokalna samouprava, Bosna i Hercegovina, jedinice lokalne samouprave, opština i grad

Apstrakt

Organizacija lokalne samouprave u složenim državama je veoma kompleksno pitanje. Ovo pitanje dodatno problematizuje činjenica da je Bosna i Hercegovina država atipične organizacione strukture sa nekoliko nivoa vlasti. Budući da je lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini u nadležnosti njenih entiteta, rad analizira organizaciju lokalne samouprave u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Rad polazi od teorijskih i pozitvnopravnih određenja lokalne samouprave analizirajući njihove međusobne implikacije. Takođe,u korelaciju se dovodi i trenutni položaj lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Analiza organizacione strukture lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini pokazuje da lokalna samouprava proizilazi iz njene ustavne strukture te da se susreće sa nizom problema političke prirode sa kojima se susreće i sama država. Drugačije rečeno, postojeći politički i pravni ambijent ne pogoduje razvoju lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

Objavljeno
2016-06-30
Kako citirati
Vranješ, N. (2016) ORGANIZACIJA LOKALNE SAMOUPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI, Strani pravni život, 60(2), стр. 169-184. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/117 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad