ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE PROIZVODA U PRAVU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA (RESTATEMENT (THIRD) OF TORTS, PRODUCTS LIABILITY)

  • Samir Manić, PhD Asistent na Departmanu za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru
Ključne reči: nedostaci kod proizvoda, neispravan proizvod, šteta, odgovornost proizvođača

Apstrakt

U ovom radu su pojedina pitanja odgovornost za štetu od proizvoda s nedostatkom u pravu SAD prikazana u kontekstu njihovog odnosa sa rešenjima iz Direktive o odgovornosti za proizvode s nedostatkom 85/374/ EEC Evropske unije (EU). Razmatra se problem defnisanja pojma nedostatka kod proizvoda, kao i oblik odgovornosti koji se primenjuje u zavisnosti od vrste nedostatka kod proizvoda. Takođe, u radu se razmatraju i druga pitanja kao što su: krug odgovornih i oštećenih lica, dokazivanje postojanja nedostatka, vrste štete i odgovornost za posebne grupe proizvoda.

Objavljeno
2016-06-30
Sekcija
Pregledni naučni rad