DOBRO PRAVO

Ključne reči: Dobro pravo, pametno pravo, zakonodavna inflacija, harmonizacija sa pravom EU, teorija sukoba interesa, zaštita nacionalnog interesa, zakonodavni proces, zakonodavna politika

Apstrakt

U prvom delu članka autor objašnjava doktrinu dobrog prava koja je nastala u uporednoj sudskoj prakse i dokumentima Evropske Unije, čiji je cilj da se postigne što kvalitetnije zakonodavstvo i posebno iznosi osnovne kriterijume dobrog prava. U drugom delu članka autor objašnjava osnovne principe za unapređenje zakonodavnog procesa kao sistema u kome nastaje dobro pravo, s posebnim osvrtom na principe i preporuke Evropske Komisije, OECD-a koje predlaže za usvajanje u Srbiji, te na kraju iznosi specifčne predloge za izmene zakonodavnog procesa u Srbiji.

Objavljeno
2016-06-30
Sekcija
Originalni naučni rad