POSEBNI SLUČAJEVI KADA SE UGOVOR MOŽE RASKINUTI PREMA BEČKOJ KONVENCIJI

Ključne reči: Bečka konvencija, povreda ugovora od strane prodavca, povreda ugovora od strane kupca, bitna povreda ugovora, raskid ugovora.

Apstrakt

Raskid ugovora kao pravno sredstvo koje na najteži način pogađa ugovorni odnos dopušten je, pod određenim ograničenjima i uslovima, i u pravnom režimu Bečke konvencije o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Osnovni uslov koji mora biti ispunjen da bi poverilac stekao to pravo je da je dužnik povredio ugovor tako ozbiljno i teško da se njegovo postupanje uklapa u koncept bitne povrede ugovora. Ovo opšte pravilo važi za sve povrede ugovora, ali pored toga raskid je moguće steći i van koncepta bitne povrede ugovora u određenim slučajevima. U okviru posebnih podnaslova u radu su izloženi i analizirani uslovi za raskid ugovora u situaciji kad to pravo stiče kupac, zbog propusta prodavca u izvršenju njegovih karakterističnih ugovornih obaveza, kao i kad to pravo stiče prodavac, na osnovu tipičnih povreda ugovora od strane kupca. U zaključku se konstatuje da je u interesu poverioca da, pre nego što odluči da započne realizaciju prava na raskid ugovora, detaljno i svestrano analizira postojeću situaciju jer on ne može uvek biti siguran da će to pravo i ostvariti.

Objavljeno
2017-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad