UPOREDNOPRAVNA ANALIZA ZAKONSKIH ODREDABA O PLAĆENOM ODSUSTVU U ZEMLJAMA BIVŠE JUGOSLAVIJE

Ključne reči: plaćeno odsustvo, radno pravo

Apstrakt

U ovom radu se analizira zakonsko uređenje instituta plaćenog odsustva u zemljama bivše Jugoslavije. Polazi se od pretpostavke da su nekadašnje federalne jedinice, a danas nezavisne države, delile zakonodavni okvir i da su na isti ili bar sličan način uređivale pravo na plaćeno odsustvo. Cilj je da se utvrdi da li je evolucija prava na plaćeno odsustvo bila različita u državama koje su nastale na području nekadašnje Jugoslavije; ako ima razlika, koje su i da li su na štetu ili u korist radnika u odnosu na ono što je bilo predviđeno u bivšoj zajedničkoj državi. Konačno, ispitana je potreba usklađivanja nacionalnih rešenja o plaćenom odsustvu sa Direktivom EU 2019/1158 o roditeljskom odsustvu koja uspostavlja ravnotežu između rada i privatnog života a sadrži odredbe koje su od značaja za pravo na plaćeno odsustvo.

Reference

Literatura

Bartoš, M. (ur). 1972. Veliki pravni priručnik 1. Jugoslovenski pravni sistem. Beograd: Privredni pregled.

Bilbija, V. 2018. Odsustvo uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo). U: Perović, S. (ur.), Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva. Beograd: Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, pp. 281–293.

Centar za dostojanstven rad. 2019. Analiza stanja ekonomskih i socijalnih prava u Republici Srbiji – Izveštaj o primeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Beograd: Centar za dostojanstven rad.

Ivošević, Z. 2019. Radno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i JP Službeni glasnik.

Moss, P. 2019. Leave policies in Europe: current policies, future directions. International Journal on Sociology and Social Policy. https://doi.org/10.1108/IJSSP-04-2019-0063.

Pešić, R. 1974. Propisi iz oblasti međusobnih odnosa radnika u udruženom radu, rada i radnih odnosa – Savezni, republički i pokrajinski propisi sa prikazom sistema međusobnih odnosa radnika u udruženom radu i sudskom praksom. Beograd: NIP „Književne novine“.

Reljanović, M. 2019. Alternativno radno zakonodavstvo. Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung South East Europe i Centar za dostojanstven rad.

Šunderić, B. & Kovačević, Lj. 2017. Radno pravo. Beograd: JP Službeni glasnik.

Pravni izvori

Direktiva EU 2019/1158 o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružaoca nege i stavljanju van snage Direktive Saveta 2010/18/EU, Službeni glasnik EU, L 188/79. Dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1158/oj, (20.12.2019).

Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik RS, br. 98/2006.

Zakon o državnim službenicima Službeni glasnik RS, br. 79/2015, 81/2005 – ispr., 83/2005 – ispr., 64/2007, 67/2007 – ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 i 95/2018.

Zakon o pravima i obavezama radnika u udruženom radu u Vojvodini, Službeni list SAPV, br. 11/1974.

Zakon o pravima i obavezama radnika u udruženom radu, Službeni glasnik SRS, br. 6/1974.

Zakon o pravima i obavezama radnika u udruženom radu, Službeni list SRCG, br. 8/1974.

Zakon o radnim odnosima (Zakon o delovnih razmerjih), Uradni list RS, br. 21/2013. Dostupno na: https://zakonodaja.com/zakon/zdr-1, (17.12.2019).

Zakon o radu Brčko distrikta BiH, Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, br. 34/2019. Dostupno na: https://www.paragraf.ba/propisi/brcko/zakon-o-radu-brcko-distrikta-bosne-i-hercegovine.html, (19.2.2020).

Zakon o radu Republike Hrvatske, Narodne novine RH, br. 93/2014, 127/2017, 98/2019. Dostupno na https://www.zakon.hr/z/307/Zakon-o-radu (17.12.2019).

Zakon o radu Republike Srpske, Službeni glasnik RS, br. 1/2016 i 66/2018.

Zakon o radu Severne Makedonije (Закон за работните односи), Службен весник на РМ, br. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009,130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/2015, 72/2015, 129/2015 i 27/2016). Dostupno na: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/71332/109716/F-1464727386/MKD71332%20Eng.pdf, (17.12.2019).

Zakon o radu, Službeni glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje.

Zakon o radu, Službeni list CG, br. 49/2008, 26/2009 – ispr., 88/2009 – dr. zakon, 26/2010 – dr. zakon, 59/2011, 66/2012, 31/2014, 53/2014 – dr. zakon i 4/2018 – odluka US. Dostupno na https://www.paragraf.me/propisi-crnegore/zakon-o-radu.html (18.12.2019).

Zakon o radu, Službene novine Federacije BiH, br. 26/2016 i 89/2018. Dostupno na: http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/f0787-zakon-o-radu-precisceni-tekst.pdf, (18.12.2019).

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, Narodne novine RH, br. 85/2008, 110/2008, 34/2011, 54/2013, 152/2014, 59/2017. Dostupno na: https://www.zakon.hr/z/214/Zakon-o-rodiljnim-i-roditeljskim-potporama, (20.12.2019).

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Uradni list RS, št. 26/2014, 90/2015, 75/2017 – ZUPJS-G, 14/2018 in 81/2019. Dostupno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6688, (20.12.2019).

Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave Službeni. glasnik RS, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017– dr. zakon.

Zakon o međusobnim odnosima radnika u udruženom radu i radnim odnosima radnika i zaposlenih kod poslodavca, Službeni list SAPK, br. 13/1974.

Zakon o međusobnim odnosima radnika u udruženom radu (Закон за мегусебните односи на работниците во здружениот труд), Службен весник на СРМ, br. 16/1974.

Zakon o međusobnim odnosima radnika u udruženom radu i o radnim odnosima radnika i privatnih poslodavaca (Zakon o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in o delovnih razmerjih med delavci in zasebnim delodajalci), Uradni list SRS, br. 18/1974.

Zakon o pravima radnika iz međusobnih odnosa u udruženom radu, Službeni list SR BiH, br. 37/1973.

Objavljeno
2020-04-21
Sekcija
Pregledni naučni rad