O POLITIČKOJ POZADINI RANE SRPSKE RECEPCIJE FRANCUSKE SOCIOLOŠKE ŠKOLE I METODA U PRAVU

  • Marko D. Božić Pravni fakultet, Univerzitet Union, Beograd, Srbija
Ključne reči: sociološka škola, sociološki metod, srpska teorija prava, konzervativizam, etatizam.

Apstrakt

Cilj rada je da rasvetli političku pozadinu kritike kojoj je srpska teorija državnog prava početkom XX veka izložila francusku sociološku školu i metod. Polazna pretpostavka je da upravo ta kritika najbolje razotkriva konzervativno lice srpske teorije državnog prava Slobodana Jovanovića, Živojina Perića i njihovih učenika. Zasnovana na pojmovima društvene svesti kao izvora prava, te stvaralačke uloge sudova i slobodnog naučnog istraživanja prava, sociološka škola bila je nespojiva s etatističkim i elitističkim licem srpske teorije državnog prava – zagovornice snažne države kao jedine suverene vlasti pozvane da proizvodi pravo. Time rad ne doprinosi samo boljem razumevanju uslova i dometa recepcije sociološkog metoda u srpskoj pravnoj nauci već i kritičkoj analizi njenog ideološkog utemeljenja.

Reference

Literatura

Božić, M. 2014. Slobodan Jovanović et la tradition du libéralisme doctrinaire serbe: Pour un changement du paradigme. Cahiers balkaniques, 42, pp. 365–396.

Jovanović, S. 1990. Država. Beograd: BIGZ

Marković, L. 1909. O evolucionizmu u pravu. Arhiv za pravne i društvene nauke, 6, pp. 416–426; 505–513.

Markovitch, M. 1933. La doctrine sociale de Duguit, ses idées sur le syndicalisme et la représentation professionnelle. Paris: Éditions P. Bossuet.

Nikić, F. 1920. Racijonalizam i socijologizam u pravu. Društveni život, 1/2, pp. 169–183.

Perić, Ž. 1907. Jedan pogled na evolucionističku pravnu školu. Glas Srpske kraljevske akademije, 74, pp. 122–267.

Perić, Ž. 1921. O školama u pravu. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona.

Perić, Ž. 1934. Digijeva gledišta o subjektivnim pravima. Arhiv za pravne i društvene nauke, 29(5), p. 361–368.

Perić, Ž. 2012 (1907). Jedan pogled na evolucionističku pravnu školu. U: Basta, D. (prir.), Preobražaji ideje prava – jedan vek pravne filozofije na Pravnom fakultetu u Beogradu (1841–1941). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, pp. 155-168.

Perić, Ž. 1935. Quelques observations sur le problème des sources du Droit et la fonction de la loi. U: Les sources du droit, in Recueil d’études en l’honneur de François Gény. Knj. 2. Paris: Librairie Sirey Société Anonyme, pp. 227–252.

Spasojević, Ž. 1938. Živojin Perić kao civilista. Arhiv za pravne i društvene nauke, 36(1-2), pp. 10–16.

Tasić, Đ. 1935. Metode ili škole tumačenja. Arhiv za pravne i društvene nauke, 30(4), pp. 281–287.

Tasić, Đ. 1938. Profesor Živojin Perić kao pravni filozof. Arhiv za pravne i društvene nauke, 36(1-2), pp. 16-23.

Tassitch, G. 1934. L’idée du droit social. Revue internationale de la théorie du droit, 8, p. 281–291.

Tucaković, M. 1936. Škole o interpretaciji prava. Arhiv za pravne i društvene nauke, 33(6), pp. 543–559.

Tucaković, M. 1940a. Pojam pozitivističkog pravnog pozitivizma i njegova kritika. Pravosuđe, 9/9-10, pp. 333–340; 9/11-12, pp. 401–414.

Tucaković, M. 1940b. Škola egzegeze i njena kritika. Beograd: [s. n.].

Objavljeno
2020-04-21
Sekcija
Pregledni naučni rad