PREDUZETNIŠTVO U OSIGURANJU: ZNAČAJ I PRAVNI PRINCIPI DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA OSIGURAVAČA

  • Vladimir Njegomir Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad
  • Zdravko Petrović Pravni fakultet Univerziteta „Džon Nezbit“ Beograd i advokat u Beogradu
Ključne reči: preduzetništvo, osiguranje, pravni principi, društvena odgovornost.

Apstrakt

Preduzetništvo podrazumeva iskorišćavanje tržišnih mogućnosti na osnovu ideja i inovacija. Cilj preduzetništva u osiguravajućim društvima jeste podsticanje inovacija, rađanje novih poslova, uvećanje proftabilnosti uz istovremenu brigu prema društvu. Društveno odgovorno poslovanje podrazumeva da osiguravajuća društva, sledeći premise korporativnog preduzetništva, u svoje poslovanje integrišu brigu o okruženju u kojem posluju. Cilj rada je da ukaže na osnovne karakteristike društvene odgovornosti u osiguranju u preduzetničkom kontekstu. U radu ukazujemo na određenje društvene odgovornosti u osiguranju, na istorijski kontekst i značaj društvene odgovornosti kao i najnovije pravne principe društvene odgovornosti osiguravajućih društava na međunarodnom nivou.

Objavljeno
2017-01-31
Kako citirati
Njegomir, V. и Petrović, Z. (2017) PREDUZETNIŠTVO U OSIGURANJU: ZNAČAJ I PRAVNI PRINCIPI DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA OSIGURAVAČA, Strani pravni život, 61(1), стр. 109-120. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/75 (приступљено: 20 Март2023).
Sekcija
Originalni naučni rad