PRAVNI REŽIM POVREDE NA RADU I PROFESIONALNOG OBOLJENJA U DOMAĆEM I U UPOREDNOM PRAVU

Ključne reči: povreda na radu, profesionalna bolest, radna sredina

Apstrakt

Šta je to što se podrazumeva pod pojmom povrede na radu, odnosno profesionalne bolesti može biti različito regulisano u zavisnosti od državne politike i njenog zakonodavstva. S druge strane, sam značaj definicije ova dva pojma nesporan je, kako se u ovim slučajevima može ustanoviti poseban tretman, a radi diferencijacije doprinosa poslodavaca, odnosno radi pružanja povoljnijih beneficija žrtava ovakvih povreda, tj. bolesti. Imajući to u vidu posmatrali smo ovaj pojam iz ugla domaćeg i uporednog zakonodavstva, uz isticanje određenih razlika, predloge za poboljšanje domaćih propisa u skladu sa pozitivnim uporednim primerima, kao i uz isticanje određenih nedoumica, odnosno teškoća do kojih može doći pri određivanju opsega koji ova dva pojma obuhvataju. Prethodno uz zaključak da se radi o dva živa pojma čija širina zavisi, između ostalog, i od svakodnevnih promena na tržištu rada.

Reference

Deinert O., „Occupational Health and safety in Germany: a dual system in change”, in: Health and safety at work – European and comparative perspective (ed. Edoardo Ales), Kluwer Law International BV, The Netherlands 2013, 127-149.

Glynn T. P., „United states of America“, in: International Encyclopaedia for Social Security Law (ed. Willy van Eechoutte), Kluwer Law International BV, Alphen aan de Rijn 2016.

International Labour Organization: Creating Safe and Healthy Workplaces for All - Report prepared for the G20 Labour and Employment Ministerial Meeting, Melbourne 2014.

Jašarević S., „Serbia“, in: Willy van Eechoutte (ed.), International Encyclopaedia for Social Security Law, Kluwer Law International BV, Alphen aan de Rijn 2016.

Jašarević S., „Seksualno uznemiravanje i zdrava radna sredina“, Radno i socijalno pravo 2/2013, 1-20.

Kovačević LJ., Normiranje socijalne sigurnosti u međunarodnom pravu, magistarska teza (neobjavljena), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2007.

Kremalis K., Social security law in Greece, Kluwer Law International, the Netherlands 2015.

Kresal B., Kresal Šoltes K., Strban G., Social security law in Slovenia, Kluwer Law international, Alphen aan den Rijn 2016.

Lubarda B., Radno pravo. Rasprava o dostojanstvu na radu i socijalnom dijalogu, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2012.

Pieters D., Social security law in Slovenia, Kluwer Law international, Alphen aan den Rijn 2016.

Poplašen D., Brumen V, „Profesionalne bolesti – „tiha epidemija današnjice““, Sigurnost 2/2014, 123-128.

Renga S., „Italy“, in: International Encyclopaedia for Social Security Law (ed. Willy van Eechoutte), Kluwer Law International BV, Alphen aan den Rijn 2009.

Stranks J., Stress at work – management and prevention, Elsevier Butterworth-Heinemann Linacre House, Jordan Hill, Oxford 2005.

Swiatkowski A. M., „Poland“, in: International Encyclopaedia for Social Security Law (ed. Willy van Eechoutte), Kluwer Law International, Alphen aan de Rijn 2014.

Van Langendonck J., „Belgium“, in: International Encyclopaedia for Social Security Law (ed. Willy van Eechoutte), Kluwer Law International BV, Alphen aan den Rijn 2008.

ETS139 –Social Security (Revised Code), 6.XI.1990.

Odluka Apelacionog odeljenja Vrhovnog suda države Njujork br. 786 N.Y.S.2d 242 (2004), u slučaju Harris v. N.Y. State Office of Gen. Servs.

Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti, Službeni glasnik SRJ, br. 16/97, 19/97.

Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti, Službeni glasnik RS, br. 105/03.

Rešenje Vrhovnog kasacionog suda, br. Rev 2 1285/10 – naknada štete iz radnog odnosa – adekvatna uzročnost, 19. 05. 2011, Beograd.

Uredba o ratifikaciji Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 121 o davanjima za slučaj nesreće na poslu i profesionalnih bolesti, Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori br. 27/70.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Službeni glasnik RS, br. 34/03, 64/04-odluka USRS, 84/04-dr. zakon 85/05, 101/05-dr. zakon, 63/06-odluka USRS, 5/09, 107/09, 101/10, 75/2014, 142/2014 i 73/2018.

Zakon o zdravstvenom osiguranju, Službeni glasnik RS, br. 107 /2005, 109/2005 - ispravka, 30/2010 - dr. zakon, 57 /2011, 110/2012 - US, 119 /2012, 99 / 2014, 123 / 2014, 126/2014 – odluka US, 106/2015 и 10/2016 – dr. zakon.

Safety and health at work, http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm, 8. 10. 2017.

Decent work is safe work, http://www.ilo.org/global/topic/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm, 8. 10. 2017.

МISSOC Database, https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/results/, 10. 10. 2018

Objavljeno
2019-09-27
Sekcija
Pregledni naučni rad