PRIMENA MEHANIZMA BLIŽE SARADNJE U OBLASTI PATENTNOG PRAVA EU

  • Jelena Ćeranić, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo u Beogradu
Ključne reči: Intelektualna svojina, patent, Evropska unija, bliža saradnja, Konvencija o evropskom patentu

Apstrakt

U radu se analizira primena bliže saradnje u oblasti patentnog prava EU. Nakon uvodnih napomena o samom mehanizmu bliže saradnje, prvi deo rada posvećen je postupku zaštite pronalazaka na osnovu Konvencije o evropskom patentu. U drugom delu rada predstavljen je predloženi sistem zaštite pronalazaka u Evropskoj uniji primenom mehanizma bliže saradnje. Novi sistem sastoji se od dve uredbe: Uredba o sprovođenju bliže saradnje u oblasti stvaranja zaštite patentom Unije i Uredba o sprovođenju bliže saradnje u oblasti stvaranja zaštite patentom Unije koja se tiče prevođenja. Posebna pažnja je posvećena prednostima zaštite pronalazaka primenom ovog novog sistema. U okviru trećeg dela rada razmotrena je mogućnost uspostavljanja novog sistema za rešavanje patentnih sporova unutar EU.

Objavljeno
2011-12-31
Sekcija
Originalni naučni rad