OPERACIJE UJEDINjENIH NACIJA ZA IZGRADNjU MIRA I POJAM «ODRŽIVOG MIRA»

  • Milica V. Matijević, M.A.
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo u Beogradu
  • Aleksandra Rabrenovic, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo u Beogradu
Ključne reči: mirovne misije, strategija izgradnje mira, održivi mir, teorije o rešavanju konflikta, liberalni mir

Apstrakt

Završetak Hladnog rata i širenje građanskih sukoba postavili su nove izazove pri rešavanju pitanja globale bezbednosti. Potreba da se pronađu načini uspostavljanja bezbednosti koji više ne bi bili sputani načelom suvereniteta rezultirala je pojavom strategija za izgradnju mira (”peacebuilding”). Ujedinjene nacije su postale međunarodna radionica u kojoj su se rađale kompleksne misije za izgradnju mira. Podizanje i osnaživanje institucija demokratije i tržišne privrede dobili su centralno mesto u mirovnim misijama koje su vremenom počele da obuhvataju i upravljanje teritorijama na kojima su uspostavljane. Pojam ”održivog mira” ključan je za razumevanje načina na koji su ove novovremenske misije Ujedinjenih nacija koncipirane, njihovog odnosa sa savremenim teorijama o rešavanju sukoba i njihove suštinske usklađenosti sa vizijom iz koje su potekle.

Objavljeno
2011-12-31
Sekcija
Originalni naučni rad