VARIJANTE ZATVORSKOG TRETMANA KAO ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE I MERE

  • Nataša Mrvić-Petrović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu
Ključne reči: vikend zatvor, poludnevni zatvor, alternativne krivične sankcije, kuće na pola puta.

Apstrakt

U radu se analiziraju uporedna rešenja u anglo-saksonskom i evropsko-kontinentalnom pravnom sistemu u vezi sa izvršenjem kazne zatvora preko vikenda, u režimu poludnevnog zatvaranja. Ove varijante zatvorskog tretmana regulišu se kao nove, tzv. podeljene sankcije, posebni načini izvršenja kazne zatvora, podesni za kratkotrajne kazne zatvora ili se primenjuju u okviru uslovnog otpusta, radi dodatne kontrole ponašanja osuđenih lica i sprovođenja tretmana. Prednost ovih mera je u tome što predstavljaju pogodnost za o suđena lica koja zadržavaju radno mesto ili mogu nesmetano da nastave školovanje. Nedostaci su vezani za teškoće u organizovanju izvršenja i malu motivisanost osuđenih lica da se uključe u radne aktivnosti koje se za njih organizuju tokom uslovnog otpusta. Ipak, varijante zatvorskog tretmana mogu biti inspirativne za Republiku Srbiju koja se ima brojnu zatvorsku populaciju.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Mrvić-Petrović, N. (2012) VARIJANTE ZATVORSKOG TRETMANA KAO ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE I MERE, Strani pravni život, 56(2), стр. 210-229. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/385 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad