SISTEM PLATA U DRŽAVNOJ UPRAVI I JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE IRSKE - PRIMER DOBRE PRAKSE -

Ključne reči: sistem plata, Irska, državna uprava, platne grupe, javne službe

Apstrakt

U ovom radu autor daje prikaz zakonskog uređivanja sistema plata u državnoj upravi i javnim službama Republike Irske, objašnjava institucionalni okvir za kontrolu i upravljanje sistemom plata koji je uspostavljen relevantnim propisima i posebnim ugovorima zakljuenim između poslodavaca i sindikata. U tekstu je naglašena injenica da državna uprava Republike Irske svoje funkcionjisanje zasniva na propisima donetim pre pola veka. Tako je zakon koji uređuje radne odnose u organima državne uprave, prava i obaveze državnih službenika, kontrolu i upravljanje organima uprave u domenu funkcionisanja službenikog sistema donet još daleke 1956. godine.

Posebnu pažnju autor je posvetio radu strunog tela za razvrstavanje poslova i nivelisanje nivoa zarada u organima državne uprave i javnim službama, objasnio je principe njegovog rada i metodologiju kojom se to telo služi prilikom vrednovanja pojedinih radnih mesta, njihovog razvrstavanja u platne grupe i određivanja nivoa zarada.

U zakljunom delu teksta potvrđen je stav da glavni princip prilikom određivanja visine zarada zaposlenih u javnim službama Republike Irske jeste da plata zaposlenog u javnoj službi, u sluajevima u kojima je to moguće, treba da bude određena u odnosu na uporedivi posao (radon mesto) u privatnom sektoru i da bude po iznosu jednaka zaradi u privatnom sektoru. To naelo autor u jednom delu kritikuje, a imajući u vidu razliitosti koje postoje između radnog odnosa u javnom i privatnom sektoru i problem koje je donela svetska ekonomska kriza. Osim toga, autor je zauzeo stav da sve što je kao primer dobre prakse pravnog uređivanja i upravljanja sistemom plata u državnoj upravi i javnim službama Republike Irske navedeno i opisano u ovom lanku, treba posmatrati u svetlu trenutnog stanja u Republici Srbiji i sa idejom da pojedina irska rešenja verovatno mogu biti prenata u naš pravni sistem u izmenjenoj – prilagođenoj - formi.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Šuput, D. (2012) SISTEM PLATA U DRŽAVNOJ UPRAVI I JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE IRSKE - PRIMER DOBRE PRAKSE -, Strani pravni život, 56(3), стр. 488-505. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/370 (приступљено: 20 Март2023).
Sekcija
Pregledni naučni rad