UNIVERZALNA NADLEŽNOST KAO SREDSTVO ZA ELIMINISANJE PIRATSTVA

  • Dragana Petrović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: univerzalna nadležnost, pljaka, nasilje težina zloina, međunarodna osuda

Apstrakt

Univerzalna nadležnost je doktrina po kojoj države zahtevaju nadležnost nad određenim, posebnim, specifinim zloinima koji se vrše izvan njihovih teritorija i koji nisu povezani sa nacionalnošću i državljanstvom žrtve ili uinioca (popunjavajući onu prazninu koja bi nastala iskljuivom primenom teritorijalnog, personalnog ili realnog principa). U lanku se objašnjava kako je ova doktrina nastala da bi se države njenom primenom na najefikasniji način uhvatile u koštac sa piratstvom koje se preduzima na otvorenim morskim vodama. S obzirom da piratstvo prelazi međunarodne granice, ono pogaša međunarodnu plovidbu i trgovinu, pa se smatra veoma ozbiljnom pretnjom za mnoge, ako ne i sve nacije na svetu. Opravdanje zahteva za međunarodnom nadležnošću nad piratstvom se, pre svega, bazira na mestu izvršenja zloina, na injenici da ovo pogađa sve države sveta, kao i na njegovoj bezonoj prirodi. Ovaj poslednji aspekt je doveo do proširenja univerzalne nadležnosti i na druge zloine osim piratstva, kao što su na primer ratni zloini i genocid. Stoga se proširenjem univerzalne nadležnosti od strane mnogih država, povećava mogu nost da uinioci ovakvih svojevrsnih oblika kriminaliteta konano i odgovaraju za svoje zloine.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Petrović, D. (2012) UNIVERZALNA NADLEŽNOST KAO SREDSTVO ZA ELIMINISANJE PIRATSTVA, Strani pravni život, 56(3), стр. 455-467. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/368 (приступљено: 8 Децембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad