KORIŠENJE LISTINGA TELEFONSKOG PRETPLATNIKOG BROJA GRAANINA “METERING” U PREVENTIVNOM RADU SLUŽBI BEZBEDENOSTI

  • Vlajko B. Đurić, MSc
    e-mail: institut@iup.rs
    student doktorskih studija, student doktorskih studija
Ključne reči: listing pretplatnikog broja građanina, sveopšta bezbednost ,proaktivna i preventivna kriminalistika istraživanja, telefonski listing stacionarne i mobilne telefonije, bezbednosno iteresantno lice, bezbednosno indikativno lice, operativna mera preventivnog karaktera

Apstrakt

Potreba da se izvede ovo istraživanje javila se nakon više neuspelih pokušaja da se operativna mera preventivnog karaktera pod nazivom, izrada i korišćenje listinga telefonskog pretplatnikog broja, koju sprovode bezbednosni državni organi i službe bezbednosti pojasnilo i u budućem vremenu izvodilo na ustavan i zakonit nain, što će odbaciti sumnje javnosti o zloupotrebama prilikom vršenja ove preventivne aktivnosti. Takođe potrebno je ovu aktivnost usmeriti zakonski taksativno na krivina dela iz domena organizovanog kriminala, kao i na lex specialis sluajeve, prilikom traženju nestalih lica. Zloupotrebe ove operativne radnje su evidentirane u više navrata od strane Poverenika za informacije od javnog znaaja i Ombudsmana, što su isti u sredstvima javnih informisanja i iznosili, na šta su se do sada oglušili svi državni organi koji su zaduženi za ustavno i zakonito sprovođenje prava i pravde. Takvo ponašanje je rezultiralo sudskom presudom protiv jedne od vojnih bezbednosnih službi, ali su javnost uopšte kao i struna javnost i tom prilikom ostale uskrađene za širu društvenu polemiku, koja bi profesionalno i na bazi naunih istraživanja, kao i iskustava evropskih bezbednosnih službi ponudili rešenje ovog problema.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Pregledni naučni rad