NORMATIVNI I ORGANIZACIONI ASPEKTI BORBE PROTIV TERORIZMA U FRANCUSKOJ

Ključne reči: Criminal law; national security; terrorism; policy; France

Apstrakt

Sve do osamdesetih godina prošlog veka francuskog krivino zakonodavstvo ni na koji nain nije upućivalo na pojam terorizma. Ovakvo stanje je u potpunosti prevazđeno Donošenjem Krivičnog zakonika 1994.godine, koji itavo jedno poglavlje posvećuje terorizmu, a sam terorizam definiše kao krivino delo. Šta više uz osnovno krivino delo terorizma (klasični terorizam), normirano je i nekoliko međusobno komplementarnih inkriminacija koje u svojoj sveukupnosti gotovo bez ostatka “pokrivaju” teroristiki kriminalitet: ekološki terorizam, zloinako udruživanje u teroristike svrhe, finansiranje teroristikih poduhvata, i neprijavljivanja teroristikog dela ili napada na temeljne interese nacije. Antiteroristiko krivino pravo otada se dopunjavalo razliitim procesnim odredbama, me u kojima je najvažnija novella Zakonika o krivičnom postupku od 2001. godine. Paralelno sa tim, u poslednjih četvrt veka izvršene su i ključne reforme na planu organizacije antiteroristike borbe u Francuskoj. Rezultat tih reformi predstavljaju više institucija, organa i službi nadležnih za sprečavanje i suzbijanje terorizma, i to kako na političko-administrativnom, tako i na operativnom nivou.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Sekulić, M. (2012) NORMATIVNI I ORGANIZACIONI ASPEKTI BORBE PROTIV TERORIZMA U FRANCUSKOJ, Strani pravni život, 56(3), стр. 409-422. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/365 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad