SVESNO UGROŽAVANJE EFIKASNOSTI FANATIČNIM NASTOJANJIMA OSTVARIVANJA ISTINE: PRIMER HRVATSKOG SISTEMA PRAVNE POMOĆI

  • Slađana Aras, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Department of Civil Procedure, Faculty of law, Zagreb University
  • Barbara Preložnjak, MSc
    e-mail: institut@iup.rs
    Department of Legal Theory, Faculty of law, Zagreb University
Ključne reči: pristup pravdi; ( ne) jednakost; ljudska prava; istina; Hrvatska.

Apstrakt

Ostvarivanje prava svih gra ana na pristup pravdi sa ciljem ostvarivanje svojih linih prava je garantovano odredbama me unarodnih propisa. Potpisivanjem me unarodnih dokumenata Republika Hrvatska se obavezala da obezbedi svim gra anima jednak pristup pravdi. Uprkos injenici da Republika Hrvatska nastoji da prati savremena moderna društva u ostvarivanju politikih i pravnih ideala, koji se, izme u ostalog, odnose i na pravo gra ana da se obrate sudskim i drugim državnim vlastima koji odluuju o ostavrivanju i zaštiti linih prava gra ana, ona i dalje zaostaje. Zakonom o pravnoj pomo i Rešublike Hrvatske su predvi ena dva osnovna uslova za pristup pravdi.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad