PROMENJENE OKOLNOSTI (HARDSHIP) U FRANCUSKOM, ENGLESKOM I NEMAČKOM PRAVU

  • Velimir Živković
    e-mail: institut@iup.rs
    diplomirani pravnik-master, Magister Juris (Oxford), doktorant Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Institut za uporedno pravo
Ključne reči: promenjene okolnosti, hardship, francusko pravo, nemako pravo, englesko pravo

Apstrakt

Ugovori se sklapaju da bi se poštovali – pacta sunt servanda. Ovo naelo je zasigurno temelj svakog delotvornog sistema ugovornog prava, ali ne može biti, niti je ikada bilo, apsolutno superiorno u bilo kom pravnom sistemu. Neoekivani događaji koji dramatino promene ugovorne okolnosti se zaista i dogode, rezultirajući nekad nemogućnošću a još češće otežanim ispunjenjem ugovora za jednu stranu. Tema ovog lanka je ta druga situacija. Cilj je analizirati poziciju tri velika evropska pravna sistema – francuskog, engleskog i nemakog – po pitanjima šta se (ako išta) dešava sa ugovorom i pravima stana u situacijama kada ispunjenje ugovora postane znaajno teže nego što je prvobitno dogovoreno. Ova oblast predstavlja plodno polje za uporednu analizu usled toga što ova tri sistema usvajaju suštinski drugaija rešenja. Ova rešenja mogu biti predstavljena u vidu skale, gde francusko pravo u najmanjoj meri pruža mogućnost reagovanja u ovakvim situacijama dok na drugoj strani nemako pravo sadrži kodifikovane odredbe koje se ovim pitanjima bave na fleksibilan nain.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Živković, V. (2012) „PROMENJENE OKOLNOSTI (HARDSHIP) U FRANCUSKOM, ENGLESKOM I NEMAČKOM PRAV“U, Strani pravni život, 56(3), стр. 240-260. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/355 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad