NAKNADA ZA JAVNO SAOPŠTAVANJE I OSTVARIVANJE PRAVA STRANIH PROIZVOĐAČA FONOGRAMA

  • Vladimir Kozar, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Privredna akademija u Novom Sadu
Ključne reči: fonogram, snimanje zvuka, proizvoa, reciprocitet, intelektualna svojina, kupac, kolektivna prava, beneficije, korišenje, javno saopštavanje, otkrivanje, predmet nadležnosti, sud, tarife., fonogram, snimanje zvuka, proizvođač, intelektualna svojina, kupac, kolektivna prava, beneficije, korišćenje, javno saopštavanje, otkrivanje, predmet nadležnosti, sud, tarife

Apstrakt

Prava proizvođača fonograma, način upotrebe prava kao i sudska zaštita regulisani su Zakonom o autorskim i srodnim pravima iz 2009, sa izmenama i dopunama iz 2011.godine. Ova prava su definisana kao srodna prava. Srodna prava su prava koja nastaju prilikom izvođenja, dupliranja, proizvodnje ili distribucije autorskog dela. Srodna prava koja uključuju pravo proizvođača fonograma su neodvojivo vezana za nosioca autorskog dela.

Doneti Zakon zajedno sa usvojenim amandmanima deo je sveobuhvatne reforme prava intelektualne svojine u Srbiji, koja je sprovedena u poslednje tri godine, u cilju dalje harmonizacije sa pravnim tekovinama Evropske unije, sa posebnim osvrtom na Direktivu br. 29/2001 o harmonizaciji određenih aspekata autorskih i srodnih prava u informacionom društvu. Domaći izvori prava u ovim oblastima su dopunjeni usvajanjem novih propisa čime je pravo intelektualne svojine Republike Srbije u znatnoj meri usaglašeno sa pravom Evropske unije, kao i sa najvažnijim odredbama međunarodnih konvencija, posebno sa Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (TRIPS).

Zakonodavstvo, stavovi i mišljenja pravne teorije izneti prilikom tumačenja sudske prakse, koji su predstavljeni u ovom radu uključuju: obavezno kolektivno ostvarivanje prava na naknadu za javno emitovanje fonograma, pravnu priroda odnosa Organizacije proizvođača fonograma Srbije i nosioca prava, proces dokazivanja relevantnih činjenica u sporovima oko obračuna naknade, nadležnost sudova i vrstu postupka za određivanje visine naknade, isključivanje određenih korisnika plaćanja naknade u domaćem pravu i jurisprudenciji EU, kao i prava stranih proizvođača fonograma.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad