FEJSBUK I ZAŠTITA PODATAKA U EU

  • Dragan Prlja, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
  • Andrej Diligenski, MSc
    e-mail: institut@iup.rs
    Poverenik za zaštitu podataka firme , Simacek Facility Management Group GmbH, Be Evropski centar za elektronsku trgovinu i internet pravo, Be
Ključne reči: fejsbuk; pravo; pravo EU; uporedno pravo; internet pravo; zaštita podataka.

Apstrakt

Danas, uz pomoć društvenih mreža, od kojih je Fejsbuk najveća, milioni ljudi komuniciraju širom planete. Pored toga ova platforma je postala moćno sredstvo pomoću koje se ogroman broj podataka, slika, filmova i drugih materijala razmenjuje, i ini javno dostupnim. Informacije koje Fejsbuk dobija od korisnika postaju vlasništvo Fejsbuka, koji njima može da trguje i ostvaruje dobit. Veliki udeo od ukupnog broja Fejsbuk korisnika ine korisnici iz Evropske unije. Najviše pravnih problema na Fejsbuku vezano je za pravo privatnosti, zaštitu podataka kao i mogućnost ostvarivanja prava na pravnu zaštitu. Ova pitanja regulisana su propisima Evropske unije, i to pre svega Direktivom o zaštiti podataka, Direktivom o privatnosti i elektronskim komunikacijama, i Telekom paket direktivom. Svakodnevno korišćenje Fejsbuka otvara pravna pitanja vezana za sakupljanje podataka uz pomoć kolaičića, upotrebu „lajk“ dugmeta, prepoznavanja lica, „tagovanja“, prikupljanja prevelike količine podataka, korišćenja slika korisnika, korišćenja raznih aplikacija, korišćenja friend finder opcija itd.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad