ISLAMSKI KONSTITUCIONALIZAM NA IRANSKI NAIN

  • Milan Blagojević, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka
Ključne reči: Islamski konstitucionalizam, ustavnost, Imam (voa), Savet uvara, šerijatsko pravo, Jafari pravna škola

Apstrakt

U ovom radu, autor svoju pažnju fokusira na ustavni sistem Islamske Republike Iran. Razlozi za odabir ove teme su mnogobrojni ali se zbog potrebe ovog rada mogu podeliti u dve grupe : geopolitiki i ustavni. Što se tie druge grupe razloga, kojima je posve en ve i deo ovog rada, treba ista i da se Islamska Republika Iran posebno izdvaja me u državama u kojima su principi islama vidljivi i osetni kroz sveobuhvatnu ustavnu vladavinu. Ona predstavlja specifinu vrstu islamskog konstitucionalizma i iz tih razloga autor raspravlja suštinu islamske ustavnosti (i njene forme) kroz odnos prema samom pojmu ustavnosti. Glavni deo rada sadrži osnove ustavnog ure enja Islamske Republike Iran, prema Ustavu iz 1979, revidiranog 1989.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Sekcija
Originalni naučni rad