MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA RADA I ZABRANA DISKRIMINACIJE PRI ZAPOŠLJAVANJU

Ključne reči: Meunarodna organizacija rada, radno angažovanje, zapošljavanje, zabrana diskriminacije, radno pravo.

Apstrakt

Me unarodna organizacija rada funkcioniše od 1919. godine. Osmišljena je nakon I svetskog rata, kako bi aktivno uestvovala u poboljšanju položaja zaposlenih na me unarodnom – globalnom nivou. Tokom gotovo jednog veka postojanja, donet je niz konvencija koje su opšte prihva ene od strane najve eg broja država. Neke od najznaajnijih tiu se zabrane diskriminacije pri zapošljavanju, na radu i u vezi sa radom. One se fokusiraju na probleme koji postoje u odnosu na tzv. ranjive grupe, koje su tradicionalno bile diskriminisane u oblasti rada i radnog angažovanja. Efekti konvencija koje su analizirane vidljivi su ne samo u ujednaavanju zakonodavstava država koje pripadaju razliitim pravnim kulturama, tradicijama i sistemima, ve  i u otklanjanju najrazliitijih predrasuda i stereotipa koji se vezuju za pojedine grupe, a koji su bili izvor diskriminisanja. Ipak, u nekim državama implementacija normativnih rešenja nije u skladu sa ciljevima ovih akata, dok je u pojedinim državama u odnosu na neka specifina pitanja – potpuno izostala. Rad se bavi analizom ovih problema, pre svega kroz praktine primere i primedbe koje su državama upu ene u postupku kontrole implementacije usvojenih antidiskriminacionih akata.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad