КРИВИЧНИ ПОСТУПАК ЈАПАНА

  • Miloš Milovanović
    e-mail: institut@iup.rs
    Cтудент докторских студија Правни факултет Универзитета у Београду
Ključne reči: Јапан,кривични поступак,извори права, субјекти кривичног поступка.

Apstrakt

У овом раду аутор представља основне карактеристике кривичног поступка Јапана. Рад садржи три дела. У првом делу je представљен историјски развој кривичног поступка и утицај различитих правних традиција (кинеске, европско-континенталне и англо-америчке) на стварање позитивних извора правау Јапану. У другом делу, коришћењем догматског приступа, анализирани су основни субјекти кривичног поступка (суд, тужилаштво, окривљени и бранилац). У трећем делу је дат сумарни приказ тока кривичног поступка у Јапану.

Objavljeno
2013-01-31
Kako citirati
Milovanović, M. (2013) КРИВИЧНИ ПОСТУПАК ЈАПАНА, Strani pravni život, 57(1), стр. 307-320. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/332 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad