PRAVNI LEKOVI U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA I UJEDINJENOM KRALJEVSTVU VELIKE BRITANIJE I IRSKE

  • Monika Milošević, PhD Pravni fakultet Univerziteta Union Beograd
Ključne reči: SAD, žalba, sadržina žalbe, građanski sudski postupak, organizacija sudova.

Apstrakt

U prvom delu ove monografije autor se bavi istorijatom građanskog sudskog postupka SAD, oranizacijom sudova u SAD, osnovnim pravilima za postupanje po žalbi, slučajevima u kojima je žalba dozvoljena, kao i sadržinom žalbenog podneska.

Zatim, autor razmatra koja lica mogu da ulože žalbu, kao i vreme podnošenja žalbe, nadležnost Okružnog suda za postupanje po žalbi, te alternativne načine rešavanja sporova u stadijumu žalbe.Autor se u ovom delu takođe bavi i nekim doktrinama, kao na primer doktrinom o predmetima u kojima više ne postoji spor kao i pravilom o integrisanju.

Objavljeno
2013-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad