PRISTRASNOSTI KAO RAZLOG ZA IZUZEĆE SUDIJA U POSTUPKU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM SUDOM ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

  • Dejan Milovanović Diplomirani pravnik-master, korisnik početne obuke u Pravosudoj akademiji
Ključne reči: nepristrasnost i nezavisnost sudija, diskvalifkacija, izuzeće, isklјučenje, međunarodni krivični postupak.

Apstrakt

Ovaj rad se bavi analizom i prezentacijom saznanja koja se odnose na načelo nezavisnosti i nepristrasnosti sudija i mogućnost izuzeća sudija po osnovu pristrasnosti u postupku pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, sa osvrtom na praksu. Posebo je u tom smislu ukazano na pravo na pravično suđenje koje predstavlјa osnovno lјudsko pravo optuženog, a kako bi se isto ostvarilo optuženi ima pravo da mu bude suđeno pred nezavisnim i nepristrasnim sudom. Izuzeće sudije predstavlјa sredstvo kojim se sprečava pristrasno odlučivanje sudije u konkretnom predmetu. U tom pogledu relevantni su konkretni razlozi izuzeća sudija, kao i stepen osetlјivosti u odnosu na njih odnosno visina zahtevanog praga izuzeća, pri čemu se mora imati u vidu i institucionalana nezavisnost suda, koja je po prirodi stvari povezana sa nezavisnošću sudije kao pojedinca. Nakon navedene analize ocenjuje se da li se da li je praksa izuzeća u postupku pred MKTJ u skladu sa proklamovanim načelom nezavisnosti i nepristrasnosti, kao i međunarodnim standardima koji se žele postići.

Objavljeno
2017-01-31
Kako citirati
Milovanović, D. (2017) PRISTRASNOSTI KAO RAZLOG ZA IZUZEĆE SUDIJA U POSTUPKU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM SUDOM ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU, Strani pravni život, 61(1), стр. 183-192. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/25 (приступљено: 20 Март2023).
Sekcija
Pregledni naučni rad