USTAVNI MODELI UČEŠĆA FEDERALNIH JEDINICA U CENTRALNOJ VLASTI

  • Nevenko Vranješ, PhD Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banja Luci
  • Đorđije Desančić, M.A. Student doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske
Ključne reči: federacija, federalne jedinice, federalni ustav,ustav federalnih jedinica

Apstrakt

S obzirom na činjenicu da načelo federalne participacije, koje se ogleda kroz učešće federalnih jedinica u centralnoj vlasti, predstavlja jedno od osnovnih načela na kojima počiva svaka federativno uređena država, autori se u ovom radu bavе pitanjem učešća federalnih jedinica u vršenju vlasti federacije. Takođe, budući da federalno uređene države karakteriše paralelno postojanje dva nivoa pravnih poredaka, odnosno dva nivoa vlasti, federalne vlasti i vlasti federalnih jedinica, te da pored ustava federacije postoje i ustavi federalnih jedinica, autori, u osnovnim crtama, obrađuju i pitanje odnosa ova dva ustava. Pored opštih razmatranja navedenih tema, o njima se govori i kroz komparativnu analizu ustavnih rješenja SAD-a, kao najstarije postojeće federacije na svijetu, te Švajcarske i Njemačke, kao dvije najstarije federacije na evropskom tlu. U cilju lakšeg razumijevanja teme, autori se u radu osvrćeu i na sam pojam i osnovne karakteristike federacije, odnosno federalnog državnog uređenja.

Objavljeno
2014-09-30
Sekcija
Pregledni naučni rad