ЗНАЧЕЊЕ И ЗНАЧАЈ КРИТЕРИЈУМА УТИЦАЈА НА ТРГОВИНУ ИЗМЕЂУ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕУ И ДРЖАВА ЧЛАНИЦА

  • Veljko Milutinović, PhD Факултет за међународну економију Универзитет Мегатренд Београд, Консултант (правни експерт) на пројекту ЕУ Policy and Legal Advice Centre за питања примене Директиве о услугама у Србији
Ključne reči: право конкуренције, ЕУ, Директива о накнади штете, национално право.

Apstrakt

Критеријум утицаја на трговину између Држава чланица служи, већ више од пола века, као критеријум за поделу у примени између националног права конкуренције Држава чланица ЕУ и европског права конкуренције. Овај критеријум, који је претрпео како експанзију тако и контракцију, па затим поновну експанзију у свом обиму примене, временом добија на значају услед све већих материјално и процесноправних последица примене односно непримене европског права конкуренције. Упркос том све већем значају, критеријум остаје крајње флексибилан и отворен. Једини начин да се дâ чвршћи оквир овом суштинском питању јесте да се претходно прецизније утврди однос између националног и европског права конкуренције, чему, у одређеној мери, тежи нова Директива о накнади штете, која је тренутно у финалној фази усвајања.

 

Objavljeno
2014-09-30
Kako citirati
Milutinović, V. (2014) ЗНАЧЕЊЕ И ЗНАЧАЈ КРИТЕРИЈУМА УТИЦАЈА НА ТРГОВИНУ ИЗМЕЂУ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕУ И ДРЖАВА ЧЛАНИЦА, Strani pravni život, 58(3), стр. 395-408. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/235 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad