ZAŠTITA FOLKLORA: RADOVI U TOKU

  • Andrea Radonjanin, PhD student Doktorant na Univerzitetu u Notingemu Advokat u kancelariji Moravčević Vojnović i partneri
Ključne reči: folklor, pravo intelektualne svojine, Svetska Organizacija za Zaštitu Intelektualne Svojine, sui generis pravo, ljudska prava, kulturna baština.

Apstrakt

Od kada je, pre pedesetak godina, pitanje folklora i njegove zaštite prvi put pokrenuto u okviru međunarodne zajednice, ova tema je privukla veliku pažnju. I pored značajnih napora brojnih lokalnih, regionalnih i međunarodnih radnih grupa, problem adekvatne zaštite folklora je i dalje nerešen. Obzirom na to da se folklor potencijalno može regulisati kroz različite pravne mehanizme, predmet ovog članka je kritička analiza adekvatnosti ovih mehanizama. Shodno tome, ovaj članak će prvo analizirati zakone o ljudskim pravima i zakone o zaštiti kulturne baštine. Imajući u vidu određene nedostatke ovih oblasti prava, ovaj članak će zatim ispitati različite kategorije prava intelektualne svojine i sui generis prava. Konačno, biće sumirana otvorena pitanja i problemi vezani za zaštitu folklora i date smernice za dalje prilagođavanje pravnog okvira u cilju odgovarajuće zaštite i mogućih rešenja.

Objavljeno
2014-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad