ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛЕГИТИМИТЕТА МЕЂУНАРОДНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРАВА

  • Velimir Živković, M.Sc. Мастер (Београд), MJur (Oxford); Истраживач сарадник, Институт за упоредно право
Ključne reči: делиберативна демократија, дискурс, међународно инвестиционо право

Apstrakt

Међународно инвестиционо право је предмет и подручје све интензивнијег aкадемског истраживања, али и оштрих дебата у политичкој сфери. Одредбе о заштити страних инвестиција, које на различите начине задиру у суверенитет земаља, постале су нарочито котроверзне услед њихове примене у арбитражним одлукама велике вредности и одлука донетих на штету држава у развоју. Ово у све већој мери изазива отпор различитих, не само мање развијених, држава и отвара питање даљег опстанка постојећег система решавања спорова са страним улагачима. У том погледу, посебан је значај питања легитимности постојећег режима, насупрот релативно неспорној легалности, и начинима на који би легитимитет могао бити унапређен. Овај рад разматра питање унапређења легитимитета кроз примену одређених начела делиберативне демократије у контексту идеје израде кодификације међународног инвестиционог права као једног од предлога за реформу.

Objavljeno
2014-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad