JEDAN SVET, I MI U NJEMU - PRILOG KRITICI GLOBALIZACIJE

  • Jovan Babić, PhD Redovni professor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Ključne reči: globalizacija, jedinstveno upravljanje svetom, razlike, međuzavisnost delova sveta, proces odlučivanja.

Apstrakt

Aspiracija za jedinstvenim upravljanjem svetom je stara koliko i svet. Ona proizlazi iz naše percepcije sveta kao jednog, bez obzira na sve razlike koje se u njemu takođe vide. Nekako izgleda da je svet, uprkos svim razlikama, ipak jedan, ili bar da je to jedan i isti kontekst u kome su smeštene sve one razlike koje se nalaze u svetu. U naše vreme ova percepcija je pojačana utiskom o sve većoj međuzavisnosti delova sveta, kao i osećajem da su razlike, ma koliko bile velike, sve manje važne u odnosu na ono što je isto ili bar slično u različitim delovima sveta. Ovaj osećaj jedinstva je još više pojačan percepcijom potrebe, ili nužde, da se o važnim stvarima u svetu odlučuje i upravlja na jedinstven način, bez kolizija koje bi proces odlučivanja učinile neefkasnim ili nemogućim.

Objavljeno
2014-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad