POLOŽAJ SUDIJE USTAVNOG SUDA – UPOREDNOPRAVNA ANALIZA

Ključne reči: ustavni sud, ustavni sudija, mandat, inkompatibilnost, imunitet

Apstrakt

Autor u ovom radu prikazuje uslove kojim se određuje položaj sudije ustavnog suda. U te uslove spadaju izbor sudije, njegov status i njegova fnansijska nezavisnost i oni se analiziraju kako sa teorijskog aspekta, tako i sa uporednopravnog stanovišta.

Pod izborom, odnosno imenovanjem sudije se podrazumeva način na koji je on izabran ili imenovan od strane nadležnog organa, kao i koje sve kvalifkacije je morao da ima da bi ispunio uslove za izbor na funciju sudije ustavnog suda. Status sudije obuhvata više elemenata koji se u radu analiziraju i to: period na koji je sudija izabran na funkciju, odnosno mandat, eventualni reizbor, prestanak mandata sudije, inkompatibilnost sudijske funkcije, kao i imunitet koji uživa kao sudija ustavnog suda. Nјegova fnansijska autonomija i sam materijalni položaj sudije su jedan od garanta sudske nezavisnosti.

Objavljeno
2017-01-31
Kako citirati
Sekcija
Originalni naučni rad