OGRANIČENjA ZA KUPOVINU NEPOKRETNOSTI U EVROPSKIM ZEMLjAMA

Ključne reči: EU, zemljište, nepokretnosti, liberalizacija, restriktivne mere

Apstrakt

Pitanje ograničenja za kupovinu nepokretnosti u EU je danas posebno aktuelno. Autori su u ovom članku pokušali da daju kratki prikaz rešavanja ovog problema i prikažu situaciju u relevantim zemljama. U članku autori se posebno bave ograničenjima pri kupovini zgrada, posebnih delova zgrada i drugih objekata, ali su pomenuli i organičenja povodom kupovine zemljišta. Ograničenja su podeljena na administrativno-fnansijska, bezbednosna i ekološka, što može pomoći daljem objašnjavanju i sitematizaciji ovoga pojma.

U tekstu je obrađeno 6 zemalja, koje su odabrane kako bi se zadovoljio kriterijum istraživanja spektra ograničenja za kupovinu nepokretnosti u starim i novim članicama EU, kao i u Hrvatskoj koja deli zajedničku pravnu istoriju sa Srbijom. Kao zaključak i neka vrsta preporuke navedena je tendencija liberalizacije, odnosno ukidanja ograničenja u pogledu sticanja prava svojine na nepokretnosti, što je u skladu sa slobodom kretanja kapitala.

Objavljeno
2015-08-31
Sekcija
Pregledni naučni rad