ПРОЦЕС КОНСОЛИДАЦИЈЕ КАТАСТАРСКИХ КЊИГА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ И ПИТАЊЕ ЗАШТИТЕ ВЛАСНИЧКИХ ПРАВА РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

  • Milica V. Matijević, PhD Истраживач сарадник Институт за упоредно право Београд
Ključne reči: Споразум о катастру, Нацрт Закона о Косовској агенцији за упоређивање и верификацију имовине, право на неометано уживање имовине, интерно расељена лица

Apstrakt

Процес „Дијалога између Београда и Приштине” покренут је на основу Резолуције Генералне скупштине Уједињених нација A/RES/64/298 од 9. септембра 2010. године. Током дијалога о техничким питањима, који је вођен уз посредовање Европске Уније, утаначен је 2011. године и садржај Споразума о катастру. Његовим закључивањем Влада у Приштини преузела је на себе обавезу да обезбеди законодавни и правни оквир неопходан за спровођење поступка упоређивања катастарских књига које води Геодетски завод Србије и оних које су успостављене на Косову и Метохији након доласка Мисије Уједињених нација (УНМИК-а). Косовска Влада* је с тим циљем већ крајем 2011. године усвојила Нацрт Закона о Косовској агенцији за упоређивање и верификацију имовине, чија се последња верзија од фербуара 2015. налази пред Скупштином Косова. Циљ чланка је да се кроз анализу овог Нацрта Закона утврди какав би утицај поступак упоређивања катастарских књига и одлучивања о супротстављеним имовинским захтевима могао да има на остваривање имовинских права на Косову и Метохији. Ауторка се у том погледу посебно бавила питањем у којој мери анализиране одредбе одражавају посебан положај расељених лица када је у питању заштита њихових имовинских права у месту расељења. Резултати анализе указују на то да би спровођење поступка консолидације катастарских књига на начин на који је то предвиђено Нацртом Закона о Косовској агенцији за упоређивање и верификацију имовине могло довести до кршења члана 6, става 1 и члана 1 Протокола 1 уз Европску конвенцију о људским правима и основним слободама, посебно у случајевима који се тичу имовинска права расељених лица. У чланку је наговештено и то да многе од уочених слабости Нацрта Закона произилазе из тога што су поступци упоређивања катастарских података и решавања о супротстављеним имовинским захтевима уређени по узору на поступке спровођене пред Косовском агенцијом за имовину.

Objavljeno
2015-12-31
Kako citirati
Matijević, M. (2015) ПРОЦЕС КОНСОЛИДАЦИЈЕ КАТАСТАРСКИХ КЊИГА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ И ПИТАЊЕ ЗАШТИТЕ ВЛАСНИЧКИХ ПРАВА РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, Strani pravni život, 59(4), стр. 105-121. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/147 (приступљено: 30 Мај2023).
Sekcija
Originalni naučni rad