SUVERENITET KAO KATEGORIJA MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA

  • Božidar Jeličić, PhD Docent na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, Univerzitet Union Beograd
  • Ljiljana Dragutinović, PhD Asistent na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad,Univerzitet Union Beograd
Ključne reči: suverenitet, teritorijalni integritet, koliziona norma, tačke vezivanja, ustanove međunarodnog privatnog prava

Apstrakt

Suverenitet predstavlja pitanje čiji se teoretski i praktični aspekti razmatranja uglavnom vezuju za međunarodno javno pravo i međunarodne odnose, kao naučnih disciplina. Ovaj rad pokušava da izađe iz tog ’’tradicionalnog – standarda’’, otvarajući i otkrivajući moguće relacije pomenute političko-pravne kategorije sa ’’novim’’ pravno-teoretskim ’’okruženjem’’ – međunarodnim privatnim pravom. U radu se ne iskazuju neka posebna očekivanja niti pretenzije za dokazivanjem da pomenut institut predstavlja dominatnu kategoriju međunarodnog privatnog prava, ali se čini napor da se ukaže na postojanje određene relacije između njih. Suverenitet čini ono što se može nazvati ’’diskretnom’’ odrednicom u regulisanju predmeta međunarodnog privatnog prava, na kojoj se temelji sam nastanak ove naučne discipline i nadgrađuju njeni ključni principi i rešenja. On predstavlja ono što se istovremeno javlja i kao prepreka ali i kao smernica, pa i kao svojevrsni ’’stimulans’’ u traženju ’’pouzdanih i održivih’’ rešenja u ovoj pravnoj oblasti. Činjenica da teorija međunarodnog privatnog prava ne posvećuje neposrednu pažnju ovom odnosu ne utiče mnogo na činjenični sklop odnosa, ali zato ukazuje na potrebu otvaranja teoretskog prostora za drugačije načine promišljanja.

Objavljeno
2016-01-31
Sekcija
Pregledni naučni rad