OSNOVNE KARAKTERISTIKE CMR KONVENCIJE

  • Iva Tosić, Master’s student Student master studija, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Ključne reči: CMR konvencija, osiguranje, drumski transport, odgovornost

Apstrakt

U ekonomski razvijenim zemljama delatnost osiguranja tradicionano predstavlja važan instrument socijalne zaštite i najznačajniju oblast privrednog života. O njegovom značaju govori pre svega veliki broj propisa, bogata sudska praksa i pravna doktrina. U ovom radu autor se bavi pitanjem uslova za osiguranje od odgovornosti prevozioca, kako u nacionalnom, tako i u međunarodnom pravu. Najpre će biti reči o značaju transportnog osiguranja, pre svega u drumskom prevozu zatim o izvorima prava, a najveći akcenat stavljen je na osiguranje od odgovornosti prevozioca u svetlu CMR konvencije, uz osvrt na domaće pravo. Sa aspekta harmonizacije i unifkacije prava pitanje odgovornosti prevozioca je od ključnog značaja, s obzirom da zauzima centralno mesto prilikom regulisanja određene grane saobraćaja. U okviru pitanja o osiguranju od odgovornosti prevozioca analizaraće se: predmet osiguranja, osnov osiguranja, širina pokrića, dopunsko osiguranje, ograničenje osiguranja,. pokriće stete, premija osiguranja itd.

Objavljeno
2016-06-30
Kako citirati
Sekcija
Stručni rad