NASTANAK I RAZVOJ PRAVA EVROPSKE UNIJE U OBLASTI ENERGETIKE

  • Branimir Nesić, PhD Doktorska teza odbranjena na Univerzitetu RUDN, Moskva, Ruska Federacija
Ključne reči: Pravo EU, energetika, osnivački ugovori EU, „Prvi energetski paket EU“

Apstrakt

U radu je u sintetizovanom obliku prikazan razvoj prava Evropske Unije u sferi energetike. Osnovni akcenat je stavljen ne genezu razvoja primarnog prava EU u ovoj oblasti i osnovama koje je ono postavilo, u cilju boljeg razumevanja savremenih procesa u oblasti energetike na evropskom kontinentu. Posebna pažnja se posvećuje pitanjima regulisanja energetike u okviru osnivačkih ugovora EU, a takođe i pitanjima zajedničke evropske energetske politike. Pored toga, važno mesto zauzimaju i razmatranja, vezana za osnove razvoja sekudarnog prava EU u predmetnoj oblasti, pri čemu je poseban akcenat dat analizi „Prvog energetskog paketa EU“, kao svojevrsne osnove potonjeg i savremenog instrumentarija pravnog regulisanja energetike u EU. Sva pitanja o kojima se raspravlja u radu, posmatrana su kroz prizmu, trenutno najaktuelnijih pitanja energetike, izgradnje međunarodnih infrastrukturnih objekata namenjenih transport energenata.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

U radu je u sintetizovanom obliku prikazan razvoj prava Evropske Unije u sferi energetike. Osnovni akcenat je stavljen ne genezu razvoja primarnog prava EU u ovoj oblasti i osnovama koje je ono postavilo, u cilju boljeg razumevanja savremenih procesa u oblasti energetike na evropskom kontinentu. Posebna pažnja se posvećuje pitanjima regulisanja energetike u okviru osnivačkih ugovora EU, a takođe i pitanjima zajedničke evropske energetske politike. Pored toga, važno mesto zauzimaju i razmatranja, vezana za osnove razvoja sekudarnog prava EU u predmetnoj oblasti, pri čemu je poseban akcenat dat analizi „Prvog energetskog paketa EU“, kao svojevrsne osnove potonjeg i savremenog instrumentarija pravnog regulisanja energetike u EU. Sva pitanja o kojima se raspravlja u radu, posmatrana su kroz prizmu, trenutno najaktuelnijih pitanja energetike, izgradnje međunarodnih infrastrukturnih objekata namenjenih transport energenata.

Objavljeno
2016-06-30
Sekcija
Pregledni naučni rad