ODNOS IZMEĐU SUDSKE POLICIJE I TUŽILAŠTVA U ITALIJI I ŠPANIJI POTREBA REFORME ZAKONODAVSTVA

Ključne reči: javni tužilac, sudska policija, ljudska prava, podela vlasti

Apstrakt

Autor u radu analizira odredbe dva evropska zakonodavstva u kojima je prethodna faza krivične procedure u osnovu različito regulisana. Uloga javnog tužioca i sudske policije u Italiji i Španiji izvire iz ustavnih temelja koji pružaju neophodne garancije osnovnih ljudskih prava i sloboda i podele vlasti.

Predmet razmatranja su pojam sudske policije, ovlašćenja sudske policije i javnog tužioca i mehanizmi delovanja javnog tužioca na obavljanje policijskih poslova i položaj policijskih službenika. Cilj rada je da se putem uporednopravne analize uz kritički osvrt izdvoje tendencije, da se istaknu primeri prihvatljivih i nužnih rešenja, kao i potreba usklađivanja prava Republike Srbije, te pravci buduće reforme pravnog i procesnog položaja i odnosa organa postupka.

Uočljiva je tendencija uvođenja javno – tužilačke istrage. U Republici Srbiji, na javno tužilaštvo se prenose ovlašćenja nezavisnog sudskog organa, a javnotužilašvo ne uživa garancije nezavisnosti, što je neophodna pretpostavka radi ostvarivanja podele vlasti. Pored toga, nova uloga javnog tužioca zahteva usklađivanje procesnih odredaba u pogledu novih pravnih sredstava i mehanizama.

Objavljeno
2016-06-30
Sekcija
Pregledni naučni rad