ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I PRAVA PACIJENATA U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE

Ključne reči: Evropska unija, zdravstveno osiguranje, sloboda kretanja, zdravstvena zaštita, prava pacijenata, organizacija

Apstrakt

Predmet ovog rada je evolucija pravno-organizacionog okvira za zdravstvenog osiguranja u Evropskoj uniji. Politika Evropske Unije je evoluirala sa svakim proširenjem Unije u cilju da obezbeđenja slobodnog kretanjaljudi, robe, usluga i kapitala, a to je pratilo i zdravstveno zakonodavstvo. Sve države su se i pre članstva ponašale u skladu sa strategijama za ostvarivanje opštih, međunarodnih ciljeva zdravstvenog sistema i unapređivale zdravstveno stanje stanovništva u skladu sa svojim kapacitetima. Međutim, zbog velike razlike u razvijenosti zdravstvenih sistema članica, u jednom trenutku su sloboda kretanja ljudi i njihovo zdravstveno osiguranje dovedeni u pitanje. Pri uspostavljanju Sistema zdravstvenog osiguranja koji će biti harmonizovan na nivou Evropske unije, Sud pravde Evropske unije je svojim presudama u više slučajeva imao značajnu ulogu u ostvarivanju prekograničnog prava na zdravstvenu zaštitu. Cilj ovog naučnog rada jeste da pruži uvid u način na koji je zahvaljujući pravno-oranizacionom uređenju u zdravstvenom osiguranju prevaziđen princip teritorijalnosti, tako da je omogućena zdravstvena zaštita građanima Evropske unije u svim zemljama unije i šire. Uspostavljen je mehanizam kao i mreža organizacija sa zadatkom da omogući slobodno kretanje pacijenata li da im mogućnost da koriste zdravstvenu zaštitu koja neće uvažavati samo princip teritorijalnosti, već i njihove objektivne potrebe.

Objavljeno
2016-06-30
Kako citirati
Stošić, S. и Rabrenović, M. (2016) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I PRAVA PACIJENATA U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE, Strani pravni život, 60(2), стр. 185-197. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/118 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad