INVESTICIONA ARBITRAŽA KAO DOPRINOS NACIONALNOJ VLADAVINI PRAVA

  • Velimir Zivković Doktorant; Istraživač – saradnik u Institutu za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: pravo zaštite stranih ulaganja, međunarodna arbitraža, vladavina prava

Apstrakt

Investiciona arbitraža ima veliki potencijal da unapredi vladavinu prava na nacionalnom nivou, pod uslovom da cilj decentralizovane mreže investicionih tribunala prestane da bude nezahvalan zadatak izgradnje ,,novog upravnog prava’’ na međunarodnom nivou ili prosto prihvatanje najšire diskrecije arbitara kao neminovnosti. Stoga je potrebno preusmeravanje normativnog fokusa u investicionim arbitražama. Nacionalni pravni system i vladavivna prava na domaćem nivou su u načelu daleko značajniji za stranog investitora i dugoročno privlačenje stranih ulaganja od oslanjanja na investicionu arbitražu. Doprinos njihovom jačanju, pored elementa zaštite konkretnog investitora u pojedinačnom slučaju, je stoga kompletniji i legitimniji način ostvarivanja ciljeva međunarodnog investicionog prava.

Objavljeno
2016-06-30
Kako citirati
Zivković, V. (2016) INVESTICIONA ARBITRAŽA KAO DOPRINOS NACIONALNOJ VLADAVINI PRAVA, Strani pravni život, 60(2), стр. 113-123. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/113 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad