ULOGA SUDIJE KRIVIČARA U TERETU DOKAZIVANJA UPOREDNI PRISTUP COMMON LAW I ROMANSKOGERMANSKI SISTEM

  • Jean Pradel, Professor Emeritus
    e-mail: institut@iup.rs
    Profesor emeritus Pravnog fakulteta u Poatijeu Član Međunarodne akdemije za uporedno pravo
Ključne reči: sudija krivičar, teret dokazivanja, krivični postupak, adverzijalni sistem, istražni sistem

Apstrakt

U radu se analizira uloga sudije krivičara u teretu dokazivanja. Autor predstavlja uporedni pristup Common Law i romanskogermanskom sistemu. U okviru krivičnog postupka, teorija dokazivanja predstavlja jedno od najsloženijih poglavlja. U uporednom pravu su se iskristalisale dve, bar načelno, suprotstavljene koncepcije: adverzijalna (kontradiktorna) i istražna. Ova distinkcija odnosi se posebno na pitanje tereta dokazivanja. Kod kontradiktorne koncepcije, u principu, stranke – tužilac i tuženi – aktivno traže dokaze, a sud učestvuje kao posmatrač u raspravi. Dakle, postupak je aktivnost pred sudom. Suprotno tome, u slučaju istražne koncepcije, sudija je taj koji je u središtu procesa, traga za istinom, i ima zadatak da utvrdi ko je učinio povredu i kako. Shodno tome, postupak je aktivnost suda (ili tačnije sudije). U svetu prava, naročito kada je reč o krivičnom postupku, razlikujemo Common Law sistem (Engleska, Severna Amerika, Italija…) i romansko-germanski sistem (ili evropski kontinentalni). Pri čemu je Common Law sistem više adverzijalni, a romansko-germanski sistem više istražni. Tradicionalna suprotstavljenost između ova dva sistema danas je u velikoj meri ublažena. Sfera krivičnog postupka postaje jedna vrsta melting pot-a. U prvom delu rada, autor predstavlja klasične razlike, koje i dalje nisu izgubile na značaju, dok je drugi deo posvećen modernim konvergencijama koje sve više dobijaju na težini. Na kraju rada, autor iznosi stav prema kome je najbolja (ili najmanje loša) istražna koncepija ublažena kontradiktornom.

Objavljeno
2016-06-30
Sekcija
Originalni naučni rad